Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2015-12-01

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu 64-010 Krzywiń, ul. Generała Chłapowskiego 28, tel/fax. 65 51 79 049, e-mail opskrzywin@pomost.poznan.pl zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. Przygotowanie i dostawa ciepłych posiłków obiadowych dla dzieci w Zespole Szkół w Krzywiniu i Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu w roku 2016
1.Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
1) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: Oferta cenowa na zadanie pn.: Przygotowanie i dostawa ciepłych posiłków obiadowych dla dzieci w Zespole Szkół w Krzywiniu i Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu w roku 2016
3) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
4) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką

2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu dla około 60 uczniów ciepłych porcjowanych posiłków jednodaniowych w formie cateringu w dni nauki szkolnej z uwzględnieniem przerw w nauce szkolnej (ferie, dni świąteczne, wakacje, dni wolne od zajęć szkolnych) w okresie od 1 stycznia 2016r do 31 grudnia 2016r w poniższych szkołach:
a) Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu, ul. Powstańców 23 - 25
b) Zespół Szkół w Krzywiniu, ul. Strzelecka 13
- Budynek A (Szkoła podstawowa i Gimnazjum I i II klasy) - 30
- Budynek B (Szkoły ponadgimnazjalne i III klasa gimnazjum) - 5
1. Przez jeden ciepły posiłek Zamawiający rozumie pierwsze danie z pieczywem lub drugie danie. Posiłki muszą być urozmaicone, te same potrawy mogą się powtarzać nie częściej niż raz na dwa tygodnie, winne być przygotowywane i gotowane w dniu ich wydania.
Posiłki należy wydawać zachowując zasady:
2 x w tygodniu (poniedziałek i środa) - zupa 450 g + min.100 g chleb lub bułka
2 x w tygodniu (wtorek i czwartek)- drugie danie, tj.
- ziemniaki, kasza, makaron lub ryż (min.200 g)
- mięso lub ryba (min. 100 g)
- surówki, jarzyny (min. 150 g)
1 x w tygodniu (piątek) - danie jarskie (min. 350 g).
Do zup mają być podawane przemiennie: owoce (np. jabłko, banan), jogurt 150g.
Wydawane posiłki powinny posiadać odpowiednią temperaturę przy ich spożywaniu zupa + 75 C, drugie danie +63 C
Przewidywana liczba posiłków dziennie wynosi  około 60. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia ilości wydawanych posiłków dziennie w zależności od potrzeb, jednakże zmiany te nie spowodują zmiany ceny jednostkowej.
Wydawanie posiłków następować będzie w stołówkach lub innych pomieszczeniach jednostek wskazanych przez Dyrektorów Szkół w czasie roku szkolnego w wyporcjowanych i zapakowanych jednorazowych naczyniach wraz ze sztućcami jednorazowymi.
3. Wymagany termin realizacji umowy:
Od 01.01.2016r do 31.12.2016r.
4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium -najniższa cena - 100%
5. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
1) wypełniony formularz ofert wg załączonego wzoru,
2) zaparafowany projekt umowy,
3) oświadczenie wykonawcy
6. W przypadku złożenia oferty niepoprawnej pod względem formalnym lub rachunkowym ofertę odrzuca się.
7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z przedmiotu zamówienia, ( w szczególności: koszt jednego posiłku, koszt opakowań - koszt naczyń i sztućców jednorazowych, dowozu) oraz innych niezbędnych prac przygotowawczych i porządkowych do wykonania całego zadania, podatku VAT itp..
Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną dostawę/usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
8. Miejsce i termin składania ofert:
1) ofertę cenową należy złożyć w terminie do 15.12.2015r, do godz.12.00 w siedzibie zamawiającego, tj. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywiniu ul. Generała Chłapowskiego 28, pokój nr 6,
2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: Oferta cenowa na zadanie pn.: Przygotowanie i dostawa ciepłych posiłków obiadowych dla dzieci w Zespole Szkół w Krzywiniu i Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu w roku 2016
9. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie, o którym mowa w pkt. 8, nie będzie rozpatrywana i zostanie zwrócona zleceniobiorcy.
10. Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.
11. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 15 grudnia 2015r o godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu ul. Generała Chłapowskiego 28, 64-010 Krzywiń, pokój nr 5
12. Informacje dotyczące zawierania umowy:
W terminie 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej, wybrany zleceniobiorca obowiązany jest podpisać umowę w siedzibie Zamawiającego

Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu
Aleksandra Ślotała

Załączniki:

  1. Oświadczenie wykonawcy (plik doc 12KB)
  2. Projekt umowy (plik doc 25KB)
  3. Formularz oferty (plik doc 13KB)