Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu

Powrót

Nowy program pomocowy dla osób niepełnosprawnych pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Data publikacji: 2022-04-12

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu ogłasza nabór dla mieszkańców gminy Krzywiń do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.  

Cel Programu:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie na równi traktowane )

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

- wykonywaniu czynności dnia codziennego Uczestnika,

- wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,

- załatwianiu spraw urzędowych,

- korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

- zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej, (usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia takiej usługi). 

Przewidywana liczba uczestników to 4 osoby, w tym:

 • 3 dzieci do 16 r. życia z orzeczeniem o niepełnosprawności  ze wskazaniami pkt. 7 i 8 
 • 1 osoba posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Dodatkowym założeniem jest aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia (tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt. 7 i 8 w orzeczeniu ) w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.  

 

Limit usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej przypadający na 1 uczestnika wyniesie:

 • 360 godzin dla dziecka do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • 720 godzin dla osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • 840 godzin dla osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną

Czas trwania usług asystenta osobistej – usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o którym mowa w Kodeksie pracy.

 

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta
 • osoby posiadające co najmniej 6 – miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej. Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.   

 

W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 r. życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie  z w/w wskazaniami, wymagane jest także:

 • zaświadczenie o niekaralności ,
 • pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym 
 • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością

Procedura zgłoszenia uczestników Programu.

W celu dołączenia do Programu należy złożyć komplet dokumentów:

 1. Kartę zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – zał. nr 8 do Programu
 2. Orzeczenie o niepełnosprawności
 3. Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – zał. nr 9 do Programu
 4. Klauzula RODO – zał nr 13 do Programu
 5. Klauzula RODO – zał nr 14 do Programu

Druki do Programu dostępne są w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu, ul. Generała Chłapowskiego 34  oraz na stronie internetowej MGOPS. Zgłoszenia do Programu należy dokonać do dnia 29.04.2022 r. osobiście w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu, ul. Generała Chłapowskiego 34, przesyłając dokumenty pocztą tradycyjną na w/w adres lub drogą mailową na adres mgops@mgops.krzywin.pl . W razie pytań lub wątpliwości można kontaktować się z tut. Ośrodkiem pod numerem telefonu 65 5179 049 lub 517 961 064.

Weryfikacja zostanie przeprowadzona biorąc pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników. Uczestnicy programu będą kwalifikowani do przyznania usługi asystencji osobistej na podstawie karty zgłoszenia do programu.

 

Okres realizacji Programu – do 31.12.2022 r.

Załączniki:

 1. Zgłoszenie do programu (plik DOCX 34KB)
 2. Zakres czynności (plik DOCX 25KB)
 3. Klauzula RODO - załącznik nr 13 (plik DOCX 23KB)
 4. Klauzula RODO - załacznik nr 14 (plik DOCX 17KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...