Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu

Powrót

Nowy program pomocowy dla osób niepełnosprawnych pn. "Opieka wytchnieniowa"

Data publikacji: 2022-04-12

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu ogłasza nabór dla mieszkańców gminy Krzywiń do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.  

Cel Programu:

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program kierowany jest do dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych wspólnie zamieszkujących z członkami rodzin lub opiekunami, którzy  wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad osobą niepełnosprawną.

Program umożliwia zrealizowanie na rzecz uprawnionych mieszkańców gminy Krzywiń następujących usług opieki wytchnieniowej:

1) pobyt dzienny w miejscu zamieszkania dziecka lub osoby niepełnosprawnej

2) pobyt całodobowy w domu pomocy społecznej

Przewidywana liczba uczestników to 9 osób, w tym:

 • 3 dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności – (opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego)
 • 3 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – (opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego)
 • 3  osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – (opieka wytchnieniowa w formie pobytu całodobowego)

W pierwszej kolejności uwzględnione będą potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności, która:

 • posiada niepełnosprawność sprzężoną/ złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności)
 • wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu niepełnosprawności: konieczność stałej i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno – wychowawczego czy internatu.    

Limit usług opieki wytchnieniowej przypadający na 1 uczestnika wyniesie:

 • 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego
 • 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego

Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00 – 22.00. 

 

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej
 • osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/ opieki osobom niepełnosprawnym

 

Procedura zgłoszenia uczestników Programu.

W celu dołączenia do Programu należy złożyć komplet dokumentów:

 1. Kartę zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa” – zał. nr 9 do Programu
 2. Orzeczenie o niepełnosprawności
 3. Klauzula RODO – zał nr 12 do Programu
 4. Klauzula RODO – zał nr 13 do Programu

 

Druki do Programu dostępne są w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu, ul. Generała Chłapowskiego 34  oraz na stronie internetowej MGOPS. Zgłoszenia do Programu należy dokonać do dnia 29.04.2022 r. osobiście w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu, ul. Generała Chłapowskiego 34, przesyłając dokumenty pocztą tradycyjną na w/w adres lub drogą mailową na adres mgops@mgops.krzywin.pl . W razie pytań lub wątpliwości można kontaktować się z tut. Ośrodkiem pod numerem telefonu 65 5179 049 lub 517 961 064.

Weryfikacja zostanie przeprowadzona biorąc pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników. Uczestnicy programu będą kwalifikowani do przyznania usługi opieki wytchnieniowej na podstawie karty zgłoszenia do programu. W przypadku dużej liczby zgłoszeń w celu rzetelnej kwalifikacji uczestników programu zostanie wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia w formie skali FIM – karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny. Uczestnicy z wynikiem badania od 18 do 75 pkt zostaną zakwalifikowani w pierwszej kolejności.  

 

Okres realizacji Programu – do 31.12.2022 r.

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia do programu (plik DOCX 32KB)
 2. Klauzula RODO - zał nr 13 (plik DOCX 17KB)
 3. Klauzula RODO - załącznik nr 12 (plik DOCX 23KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...