ikona wczytywania strony

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

PRACA DLA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

2023-05-22

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

otwarty  nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Główny księgowy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywiniu

Miejsce pracy:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Generała Chłapowskiego 34,

64-010 Krzywiń

Stanowisko pracy: Główny księgowy

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

 1. Wymagania w stosunku do kandydatów

Wymagania niezbędne.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w art. 54 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych:

1)  posiada obywatelstwo polskie,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

4) spełnia jeden z poniższych warunków :

• ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

• ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

  • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:

1)  znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości,

2) znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,

3) znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa pracy, ochrony danych osobowych,

4) znajomość zasad finansowania zadań z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych
i alimentacyjnych,

5) posiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

6) umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programów księgowych, płacowych, sprawozdawczych i bankowych,

7) znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,

8) mile widziane doświadczenie w pracy w ośrodku pomocy społecznej,

9) komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także
w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność,

10) nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista,

II. Zakres wykonywania zadań na stanowisku.

1) Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2) Sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych.

3 ) Prowadzenia rozliczeń z ZUS i US.

4)  Przygotowanie i składanie deklaracji, zgłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5)  Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

6 ) Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora jednostki.

7)  Opracowanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego.

8) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
i finansowych.

9) Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków.

10)  Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej.

11) Rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów.

12) Rozliczanie zadłużenia dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

13) Kontrola prawidłowości inwentaryzacji przeprowadzonej w Ośrodku (rozliczenie inwentaryzacji rocznej).

14) Zapewnienie terminowego ściągania należności.

15) Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.

16) Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo- księgową.

17) Współpraca ze Skarbnikiem Gminy.

18) Prowadzenie rejestru dokumentów w obrębie prowadzonych spraw.

19) Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora  M-GOPS należą do kompetencji Głównego księgowego.

III. Kryteria oceny:

1) materiały dokumentujące wykształcenie, praktykę zawodową,

2) treść i poprawność wypowiedzi,

3) komunikatywność.

IV. Informacja o warunkach pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krzywiniu. Praca odbywa się w systemie jednozmianowym w wymiarze 1etat (umowa o pracę).

V. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Życiorys (CV)

List motywacyjny oraz cv powinny zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych  z dnia 10 maja 2018 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

3. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje.

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy.

6. Oświadczenia o:

- niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku,

- posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o posiadaniu pełni praw obywatelskich.

Kandydaci zobowiązani są załączyć list motywacyjny oraz kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia zawodowe, a także posiadanie innych umiejętności lub uprawnień przydatnych na zajmowanym stanowisku oraz dokumentów stanowiących podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień pracowniczych.

VI. Miejsce i termin składania dokumentów:

 1. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu, ul. Generała Chłapowskiego 34, 64–010 Krzywiń  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego księgowego”  do dnia  5 czerwca 2023 r. do godz. 14.00 (decyduje data faktycznego wpływu do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu).
 2. Aplikacje, które wpłyną do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Proszę o podanie numeru kontaktowego.
 4. Oferty nie spełniające wymagań niezbędnych oraz niekompletne w zakresie wymaganych dokumentów nie będą brały udziału w postępowaniu związanym z naborem na wolne stanowisko urzędnicze.
 5. Nadesłane oferty z załącznikami nie będą zwracane.

Po zakończeniu naboru oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia, zostaną zniszczone.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 7 czerwca  2023 r.

                                                                                               /-/ Anna Pawlak

                                                                                                    Dyrektor

                                                                             Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                   w Krzywniu

 

Ikonka symbolizująca artykuł

,,DZIEŃ SENORA’’ Z OPERETKĄ I NIE TYLKO! ZAPISY CHĘTNYCH!

2023-05-11

Sławomir Olgierd Kramm - ceniony w całym kraju śpiewak operetkowy i musicalowy będzie jedną z wielu atrakcji przygotowywanych na tegoroczne obchody ,,Dnia Seniora’’. Impreza odbędzie się w środę, 14 czerwca br., w hali widowiskowo-sportowej w Krzywiniu. Zapisy chętnych w nieprzekraczalny terminie 5 czerwca br., u przewodniczących Klubów Seniora. Wstęp wolny!

kkkkkkkkkkkkkk
Ikonka symbolizująca artykuł

DKF ZMIANA TERMINU!

2023-05-09

W środę, 24 maja br., (a nie jak początkowo planowano 31 maja), odbędzie się kolejna odsłona Dyskusyjnego Klubu Filmowego Seniorów. Zapisy chętnych do 19 maja, u przewodniczących Klubów Seniora oraz pani Krystyny Sikorskiej, Przewodniczącej Gminnej Rady Seniorów. Przypominamy, że tym razem obejrzymy poruszający szwedzki komediodramat pt.: ,,Mężczyzna imieniem Ove’’. Seans, który odbędzie się w świetlicy w Łuszkowie (początek godz. 16.00), poprzedzi prelekcja, a zakończy dyskusja. Nie zabraknie oczywiście konkursu oraz skromnego poczęstunku. Zapraszamy!

ove
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór do programu pn. "Opieka wytchnieniowa"

2023-04-12

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu ogłasza nabór dla mieszkańców gminy Krzywiń do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.  

Cel Programu:

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej. Program ma zapewniać czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program jest realizowany w dwóch formach:

1) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

2) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w domu pomocy społecznej 

Czytaj całość artykułu "Nabór do programu pn. "Opieka wytchnieniowa""

Nabór do programu pn.

Załączniki:

 1. Zgłoszenie do programu pn. "Opieka wytchnienowa" - załącznik do Programu nr 7 (plik DOCX 35KB)
 2. Klauzula informacyjna RODO - załącznik do Programu nr 11 (plik DOCX 22KB)
 3. Klauzula informacyjna RODO (plik DOCX 22KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór do programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

2023-04-12

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu ogłasza nabór dla mieszkańców gminy Krzywiń do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.  

Cel Programu:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie na równi traktowane )

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

- wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,

- wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca,

- załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,

- korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

- zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Czytaj całość artykułu "Nabór do programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”"

Nabór do programu pn.

Załączniki:

 1. Zgłoszenie do programu pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - załącznik do Programu nr 7 (plik DOCX 40KB)
 2. Zakres czynności do programu pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - załącznik nr 8 (plik DOCX 26KB)
 3. Klauzula informacyjna RODO - załącznik do Programu nr 12 (plik DOCX 23KB)
 4. Klauzula informacyjna (plik DOCX 22KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

WESOŁYCH ŚWIĄT!

2023-04-07

Zdrowych, radosnych i słonecznych Świąt Wielkanocnych, wszystkim mieszkańcom Gminy Krzywiń oraz przyjaciołom ,,Ośrodka'' - życzą pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu.

xdcfvgbhn
Ikonka symbolizująca artykuł

Program pn. "Posiłek w szkole i w domu"

2023-04-05

Gmina Krzywiń realizuje Program pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Program finansowany jest ze środków budżetu państwa oraz środków gminy.

Dofinansowanie: 72.000,00 zł

Środki gminy: 48.000,00 zł

Całkowity koszt realizacji zadania: 120.000,00 zł.

Celem programu jest zapewnienie pomocy w formie posiłku, w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc w ramach programu może być przyznana nieodpłatnie osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 w/w. ustawy.

 

Zadanie będzie realizował Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu

 

Program pn.
Ikonka symbolizująca artykuł

Program pn. "Opieka wytchnieniowa"

2023-04-05

Gmina Krzywiń przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego -  Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość zadania wynosi:  77.520,00 zł.

Kwota dofinansowania programu wynosi: 77.520,00 zł

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program w gminie Krzywiń będzie realizowany w dwóch formach:

1) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

2) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w domu pomocy społecznej.

 

Zadanie będzie realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu.

Program pn.
Ikonka symbolizująca artykuł

Program pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

2023-04-05

Gmina Krzywiń przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” który jest finansowany ze środków państwowego funduszu celowego -  Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość zadania wynosi:  86.598,00 zł.

Kwota dofinansowania programu wynosi: 86.598,00 zł

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 

Zadanie będzie realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu.

Program pn.
Ikonka symbolizująca artykuł

E-PAPIEROS – NIEBEZPIECZNA ZABAWKA’’

2023-03-06

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają uczniów klas VI – VII do wzięcia udziału w trzeciej edycji  profilaktycznego konkursu plastycznego pn.: ,,E-PAPIEROS NIEBEZPIECZNA ZABAWKA‘’. Celem konkursu organizowanego pod patronatem Burmistrza Krzywinia jest m.in. poszerzenie wiedzy na temat negatywnych skutków palenia e-papierosów, stymulowanie aktywności uczniów w życiu szkolnym i gminy oraz rozwój talentów. Podsumowanie projektu będzie miało miejsce 21 września br., podczas - ,,III Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia’’. Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie opiekunów w załączniku.

Załączniki:

 1. Regulamin (plik docx 59KB)
 2. Zgłoszenie (plik docx 12KB)
 3. Oświadczenie (plik docx 13KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

KRYSTYNA GIŻOWSKA NA ,,DNIACH PROFILAKTYKI’’

2023-02-28

Autorka takich przebojów jak - ,,Przeżyłam z Tobą tyle lat’’, ,,Złote obrączki’’, czy ,,Nie było Ciebie tyle lat’’, będzie gwiazdą - ,,III Krzywińskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia’’. Krystyna Giżowska wystąpi trzeciego dnia wydarzenia, czyli w niedzielę, 24 września br. Występ dedykowany będzie członkom ,,Klubów Seniora’’ działających na terenie Gminy Krzywiń, choć nie tylko… Organizatorami ,,Dni Profilaktyki, którym patronuje Burmistrz Krzywinia Jacek Nowak są: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminna Rada Seniorów.

gizowska
Ikonka symbolizująca artykuł

,,JOHNNY’’ W RAMACH DKF-U SENIORÓW

2023-02-16

Zapraszamy na poruszający film pt.: ,,Johnny’’, który oparty jest na prawdziwej historii mówiącej o tym, że każdy zasługuje na drugą szansę. Gdy Patryk dostaje ją od ks. Jana Kaczkowskiego nie podejrzewa nawet jak odmieni to jego życie. W rolach głównych Dawid Ogrodnik i Piotr Trojan. Seans w ramach ,,Dyskusyjnego Klubu Filmowego Seniorów’’, odbędzie się 29 marca w Centrum Integracji w Łuszkowie. Początek godzina 16.00. Zapisy chętnych u przewodniczących Klubów Seniora.

 hrgf
Ikonka symbolizująca artykuł

DKF SENIORÓW PO RAZ PIĄTY!

2023-02-09

Tym razem Pani Teresa Michalska z Klubu Seniora ,,Nad Storką'' w Jerce, udzieliła prawidłowej odpowiedź na pytanie konkursowe podczas Dyskusyjnego Klubu Filmowego W nagrodę otrzymała zestaw upominków, który wręczyła Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów pani Krystyna Sikorska. Była to już piąta odsłona wspólnego projektu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu i Gminnej Rady Seniorów, która odbyła się 8 lutego br., w Łuszkowie

123456
Ikonka symbolizująca artykuł

ODBYŁA SIĘ SESJA RADY SENIORÓW

2023-01-18

We wtorek, 17 stycznia br., w salce narad krzywińskiego urzędu, odbyła się dziewiąta sesja Gminnej Rady Seniorów. Posiedzenie zdominowała tematyka dotycząca strategii rozwoju Gminy Krzywiń na lata 2023 – 33. Ponadto radni seniorzy wysłuchali informacji Sekretarza Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu Bartosza Kobusa oraz omówili stan przygotowań do nadchodzących wydarzeń, czyli finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz ,,Dyskusyjnego Klubu Filmowego’’.

xrdcftvg
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPROSZENIE NA ,,PRAWDZIWĄ HISTORIĘ’’, CZYLI DKF SENIORÓW!

2023-01-05

Czy seniorzy mają marzenia…? Oglądając film pt.: ,,Prawdziwa historia’’, na który zapraszamy w ramach 5. edycji Dyskusyjnego Klubu Filmowego Seniorów, można przekonać się, że nie tylko mają, ale skutecznie je realizują! Seans odbędzie się w środę, 8 lutego br., o godz. 16.00, w świetlicy w Łuszkowie. Zapisy chętnych do 31 stycznia br., u Przewodniczących Klubów Seniora. Zapraszmy! Wstęp bezpłatny!

rdxcfvgbhj
Ikonka symbolizująca artykuł

WESOŁYCH ŚWIAT!

2022-12-19

Zdrowych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku, wszystkim mieszkańcom Gminy Krzywiń i przyjaciołom ,,Ośrodka'', życzą pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu.

EXRDCFVGBHNJMK,
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu

ul. Generała Dezyderego Chłapowskiego 34
64-010 Krzywiń
tel. (65)517-90-49

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności