Aktualności


wsteczWstecz

Konkurs na stanowisko Dyrektora MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYWINIU

2019-05-17

ZARZĄDZENIE NR 46/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2018 poz. 1260 ze zm.) oraz art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu.

§ 2. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta i Gminy
Krzywiń

(-)Jacek Nowak

Załącznik
do Zarządzenia Nr 46/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
z dnia 17 maja 2019 rokuBurmistrz Miasta i Gminy Krzywiń
Ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYWINIU

UL. GENERAŁA CHŁAPOWSKIEGO 34, 64-010 KRZYWIŃ


1. Wolne kierownicze stanowisko pracy:

Dyrektor – kierownicze stanowisko urzędnicze, wyodrębnione w zakresie wykonywania zadań w strukturze organizacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu, jako osoba kierująca i reprezentująca Ośrodek na zewnątrz, zatrudniony na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie równoważnego czasu pracy.

2. Niezbędne wymagania:

1) Obywatelstwo polskie,
2) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
3) Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
5) Wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku,
6) Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.), czyli ,,Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej”
7) Nieposzlakowana opinia.

3. Wymagania dodatkowe:

1) Znajomość przepisów: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”, ustawy o systemie oświaty w zakresie pomocy materialnej uczniom, ustawy o dodatkach mieszkaniowych i Prawie Energetycznym w zakresie ustalania prawa do dodatku energetycznego, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo o zamówieniach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Kodeks pracy,
2) Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi oraz gospodarką finansową zakładu,
3) Umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia,
4) Zdolności organizacyjne,
5) Doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej,
6) Odpowiedzialność, obowiązkowość, dyspozycyjność, systematyczność, komunikatywność, rzetelność,
7) Umiejętność pracy w zespole,
8) Wysoka odporność na stres.

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku dyrektora należeć będzie w szczególności:
1) Kierowanie i organizacja pracy Ośrodka oraz zapewnienie warunków niezbędnych do jego funkcjonowania i realizacji powierzonych zadań,
2) Wyznaczenie strategii działania Ośrodka,
3) Koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Ośrodka,
4) Reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
5) Dokonywanie czynności prawnych na mocy pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń,
6) Realizacja zadań kierownika Ośrodka wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz innych obowiązujących przepisów prawa, uchwał Rady Miejska Krzywinia i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń,
7) Wykonywanie uprawnień pracodawcy wobec pracowników Ośrodka,
8) Zarządzenie powierzoną częścią majątku gminnego,
9) Nadzór nad prowadzoną w Ośrodku gospodarką finansową,
10) Składanie w imieniu Ośrodka oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych,
11) Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych, w ramach posiadanego upoważnienia, należących do właściwości gminy,
12) Załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej nie należących do zadań z zakresu pomocy społecznej, na podstawie upoważnień udzielonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.
13) Prowadzenie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem gospodarki finansowej jednostki w ramach planu finansowego, sporządzanie projektów planów finansowych, sprawozdań budżetowych, finansowych z wykonania budżetu jednostki oraz wymaganych w zakresie działalności MGOPS Krzywiń,
14) Składanie Radzie Miejskiej Krzywinia corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie,
15) Nadzór nad przestrzeganiem tajemnicy służbowej i zawodowej przez podległych pracowników,
16) Wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących zasady funkcjonowania i organizacji Ośrodka,
17) Wykonywanie zadań wynikających z kontroli zarządczej i nadzór nad realizacją wniosków pokontrolnych.

5. Warunki pracy na stanowisku:

1) Praca w środowisku administracyjno-biurowym w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu,
2) Okresowe wyjazdy służbowe,
3) Praca przy komputerze przez co najmniej połowę wymiaru czasu pracy.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywiniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu kwiecień 2019r. jest niższy niż 6%.

7. Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o zatrudnienie wraz z listem motywacyjnym,
2) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
3) Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
4) Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
6) Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie,
7) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz inne posiadane dokumenty świadczące o nabytych dodatkowych kwalifikacjach lub umiejętnościach,
8) Program działania MGOPS (w formie pisemnej) zawierający: m.in. informację o proponowanym przez kandydata sposobie organizacji i zarządzania MGOPS oraz innych działań w zakresie finansowym, organizacji, współpracy ze środowiskiem lokalnym.

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu do dnia 31 maja 2019 r. (piątek) do godz. 15:00 lub przesłać na adres Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu” (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu).

9. Uwagi:

1) Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
2) Oświadczenia i dokumenty składane w drodze przeprowadzonego konkursu muszą być podpisane własnoręcznie;
3) Dokumenty (oferta) kandydata, który zostanie wyłoniony w procedurze konkursowej, zostaną dołączone do jego akt osobowych;
4) Dokumenty (oferty) pozostałych osób, biorących udział w konkursie, które nie zostały w jego wyniku zatrudnione zostaną zniszczone w ciągu 14 dni od zakończenia procedury konkursowej;
5) Dokumenty (oferty) pozostałych osób, które z powodów niespełnienia wymagań formalnych, nie wzięły udziału w konkursie, nie będą odsyłane. Zostaną zniszczone w ciągu 14 dni od zakończenia procedury konkursowej;
6) Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
- I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów,
- II etap – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.
O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie.
7) Dodatkowe informacje można uzyskać od Sekretarza Miasta i Gminy Krzywiń pod nr tel. 65 5 170 525 wew. 202.

Opracował i przygotował: Sekretarz Miasta i Gminy Krzywiń


Krzywiń, 17 maja 2019 rokuBurmistrz Miasta i Gminy
Krzywiń

(-)Jacek Nowak


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu. ul. Gen. D. Chłapowskiego 34, 64-010 Krzywiń, tel./faks 65 517-90-49

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji