Aktualności (archiwum)wstecz-aktualneWstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności")

OFERTA PRACY

2019-08-08

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, będących podopiecznymi Ośrodka.
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie (od poniedziałku do piątku 2 godziny dziennie)
Miejsce świadczenia usług opiekuńczych: Zgliniec

czytaj całość publikacji "OFERTA PRACY"


Od 1 lipca 2019 r. program „Rodzina 500+” obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia

2019-06-04

Od 1 lipca 2019 r. program „Rodzina 500+” obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia

Dołączone pliki:


Konkurs na stanowisko Dyrektora MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYWINIU

2019-05-17

ZARZĄDZENIE NR 46/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2018 poz. 1260 ze zm.) oraz art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu.

§ 2. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta i Gminy
Krzywiń

(-)Jacek Nowak

czytaj całość publikacji "Konkurs na stanowisko Dyrektora MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYWINIU"


-- Wielkanoc 2019 --

2019-04-15

-- Wielkanoc 2019 --

Dołączone pliki:


Karta Dużej Rodziny: Zniżki dla każdego wielodzietnego rodzica lub małżonka rodzica od 01 stycznia 2019 roku

2019-01-11

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z trojgiem lub większą liczbą dzieci, oferowanych zarówno w instytucjach publicznych, jak i firmach prywatnych.

Dołączone pliki:


Bezpłatne porady prawne po nowemu.

2019-01-11

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Gminie Krzywiń w 2019 roku

Dołączone pliki:


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-01-07

Uprzejmie informuję że w odpowiedzi na zapytanie konkursowe ofert na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta i Gminy Krzywiń w terminie realizacji zamówienia od dnia 07.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wpłynęły dwie oferty:

1. STOWARZYSZENIE JESIEŃ, Nowy Jasiniec 45, 86-010 Koronowo

2. FUNDACJA NA RZECZ REWALORYZACJI MIASTA ŚREM , 63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 21

W wyniku oceny złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową za jeden dzień pobytu w schronisku lub noclegowni osoby bezdomnej, złożoną przez:

STOWARZYSZENIE JESIEŃ, Nowy Jasiniec 45, 86-010 Koronowo - schronienie lub noclegownia dla osoby bezdomnej.


Aleksandra Ślotała
Dyrektor MGOPS w Krzywiniu


Informacja o wyniku naboru partnera do realizacji projektu w ramach 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne

2018-12-21

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) w związku z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 30.11.2018 r. na stronie internetowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu informuje, iż w wymaganym terminie złożona została jedna oferta.
Podmiotem wybranym do pełnienia funkcji partnera został:
Ośrodek Wsparcia Osób Niesamodzielnych i Niepełnosprawnych
ul. Kminkowa 182e/2
62-064 Plewiska
Wybór partnera odbył się w oparciu o art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431).
Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne, niezbędne do realizacji projektu.


Życzenia

2018-12-20

logo


Konkurs na udzielenie schronienia osobom bezdomnym

2018-12-14

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu ogłasza konkurs ofert na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta i Gminy Krzywiń.
Termin realizacji zamówienia od dnia 07.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną.
Ofertę należy złożyć do dnia 28.12.2018 r. do godz.15.00
Załączniki:
a) Zapytanie ofertowe
b) załącznik Nr 1 (Formularz oferty)
c) załącznik Nr 2 ( Projekt umowy - schronisko)
d) załącznik Nr 3 (Projekt umowy – noclegownia)
e) załącznik Nr 4 (Oświadczenie)

Dołączone pliki:


Informacja

2018-12-12

Informujemy, że dnia 24 grudnia 2018 roku

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu

będzie nieczynny


Projekt ,,CYFROWA WIELKOPOLSKA’’ dla osób powyżej 65 roku życia

2018-12-03

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu przystąpił do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (działanie 3.1 PO PC: E-Senior 65+) projektu ,,CYFROWA WIELKOPOLSKA’’ dla osób powyżej 65 roku życia.

czytaj całość publikacji "Projekt ,,CYFROWA WIELKOPOLSKA’’ dla osób powyżej 65 roku życia"

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

Dołączone pliki:


Otwarty nabór

2018-11-30

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

czytaj całość publikacji "Otwarty nabór "


Seniorzy z Gminy Krzywiń na targach VIVA SENIORZY 2018

2018-10-29

Dnia 19.10.2018 r. grupa 92 seniorów z gminy Krzywiń uczestniczyła w targach pn. ‘’Viva seniorzy” w Poznaniu

czytaj całość publikacji "Seniorzy z Gminy Krzywiń na targach VIVA SENIORZY 2018"

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


  Informacja dotycząca terminów składania wniosków o stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019.

  2018-06-22

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego są przyjmowane od dnia 1 września do dnia 15 września 2018 roku.


  Informacja dotycząca terminów składania wniosków o świadczenie dobry start.

  2018-06-22

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.


  Informacja dotycząca terminów składania wniosków o świadczenie wychowawcze na nowy okres 2018/2019.

  2018-06-22

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

  czytaj całość publikacji "Informacja dotycząca terminów składania wniosków o świadczenie wychowawcze na nowy okres 2018/2019."


  Informacja dotycząca terminów składania wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2018/2019.

  2018-06-22

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

  czytaj całość publikacji "Informacja dotycząca terminów składania wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2018/2019."


  Informacja dotycząca terminów składania wniosków o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2018/2019.

  2018-06-22

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

  czytaj całość publikacji "Informacja dotycząca terminów składania wniosków o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2018/2019."


  Oferta pracy

  2018-05-22

  Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, będących podopiecznymi Ośrodka.

  czytaj całość publikacji "Oferta pracy"


  Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

  2018-04-18

  Przekazujemy państwu informację o działającym w ramach Narodowego Programu Zdrowia od grudnia 2017 roku "Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego"

  czytaj całość publikacji "Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego "

  Dołączone pliki:


  Życzenia

  2018-03-29

  Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych

  Dołączone pliki:


  CYFROWA WIELKOPOLSKA dla osób powyżej 65 roku życia

  2018-02-22

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu przystąpił do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (działanie 3.1 PO PC: E-Senior 65+) projektu ,,CYFROWA WIELKOPOLSKA dla osób powyżej 65 roku życia”.
  Podstawowym celem projektu jest aktywacja osób z zakresu kompetencji cyfrowych. Program ten umożliwia każdemu uczestnikowi projektu nabycie bardzo praktycznych umiejętności obsługi internetu, komputera, telefonu, tabletu i innych urządzeń IT.
  Szkolenie będzie prowadzone z wykorzystaniem mobilnych pracowni komputerowych i tabletów na terenie naszej Gminy. Senior, który będzie uczestniczył w zajęciach po zakończeniu szkolenia otrzyma tablet na własność.
  Osoby, które chciałyby przystąpić do projektu proszone są o zgłoszenie się w terminie do 10 marca br.(ilość osób ograniczona ) telefonicznie (tel.: 65-517-90-49)
  lub osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywiniu
  ul. Generała Chłapowskiego 34.


  Informacja o udzieleniu zamówienia

  2018-01-11

  Uprzejmie informuję, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:

  „Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym potrzebującym pomocy z terenu Miasta i Gminy Krzywiń po przez zapewnienie tymczasowego miejsca w schronisku dla bezdomnych i noclegowni”
  W trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) do tutejszego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu wpłynęła jedna oferta Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem, ul. Mickiewicza 21
  Z powyższym wykonawcą została zawarta umowa w dniu 11 stycznia 2018r

  Aleksandra Ślotała
  Dyrektor MGOPS w Krzywiniu


  Życzenia

  2017-12-21

  logo


  Konkurs na udzielenie schronienia osobom bezdomnym

  2017-12-21

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu ogłasza konkurs ofert na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta i Gminy Krzywiń.
  Termin realizacji zamówienia od dnia 15.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
  Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną.
  Ofertę należy złożyć do dnia 05.01.2018 r. do godz.15.00
  Załączniki:
  a) Zapytanie ofertowe
  b) załącznik Nr 1 (Formularz oferty)
  c) załącznik Nr 2 ( Projekt umowy - schronisko)
  d) załącznik Nr 3 (Projekt umowy – noclegownia)
  e) załącznik Nr 4 (Oświadczenie)

  Dołączone pliki:


  Żywność z Banku Żywności

  2017-10-24

  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu we współpracy ze Stowarzyszeniem Klub DOM w Krzywiniu informuje o realizowanym programie pn. „Pomoc żywnościowa” od miesiąca października 2017 r.
  Produkty żywnościowe pochodzą z Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

  Program jest skierowany do grupy osób najbardziej potrzebujących to znaczy znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej z powodu:
  • niepełnosprawności;
  • bezdomności;
  • bezrobocia;
  • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
  • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
  • inne.
  Pomoc żywnościowa skierowana jest dla osób samotnie gospodarujących oraz dla rodzin, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, tj:
  - dla osób samotnie gospodarujących - 1268,00 zł
  - dla osoby w rodzinie - 1028,00 zł

  czytaj całość publikacji "Żywność z Banku Żywności"

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   INFORMACJA

   2017-10-16

   Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu informuje, że w związku z przeprowadzką na ul. Generała Chłapowskiego 34 w dniach od 30.10 2017 r. do 3.11.2017 r ośrodek nie będzie przyjmował interesantów. Za utrudnienia przepraszamy.

   Od dnia 6.11.2017 r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie przyjmować interesantów w poniedziałki od 8.00 do 16.00 a od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00 przy ul. Generała Chłapowskiego 34 (wejście do ośrodka będzie w dobudowanej części budynku Liceum Ogólnokształcącego od strony parkingu przy cmentarzu).


   Informacja dla poszkodowanych w wyniku nawałnic

   2017-08-24

   Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu informuje, że w związku z nawałnicą jaka przeszła w naszej gminie w nocy z 1 na 2 sierpnia 2017 r. oraz w dniu 11 sierpnia 2017 r. osoby które poniosły w wyniku tego kataklizmu straty w gospodarstwach domowych i podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych, a znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne, mogą ubiegać się o zasiłek celowy. Kwota zasiłku nie może przekroczyć 6 tys. zł.
   Ponadto w zależności od skali zniszczenia powstałego w gospodarstwie domowym pomoc może być również przyznawana na remont budynku lub lokalu mieszkalnego w kwocie nie większej niż 100 tys. zł. Ewentualna pomoc powinna być poprzedzona szczegółową analizą potrzeb osób i rodzin poszkodowanych w wyniku tych zdarzeń.
   Osoby, które zostały poszkodowane w dniu 11 sierpnia 2017 r. w wyniku zdarzeń klęskowych mogą ubiegać się o pomoc na remont lub odbudowę budynku/ lokalu mieszkalnego do kwoty 200 tys. zł., w tym również budynku gospodarczego służącemu do zaspokajania niezbędnych potrzeb bytowych rodziny, w szczególności budynku inwentarskiego do 100 tys. zł.
   Podstawą przyznania zasiłków jest ustawa o pomocy społecznej.

   czytaj całość publikacji "Informacja dla poszkodowanych w wyniku nawałnic"


   Projekt pn. "Inkubator Rozwoju"

   2017-08-11

   Centrum Szkoleniowe EDUKUS zaprasza do udziału w projekcie „Inkubator Rozwoju”. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
   Udział w projekcie jest szansą na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych.
   Projekt skierowany jest dla osób:
   - niepracujących,
   - w wieku od 15 do 64 lat,
   - zamieszkujących tereny wiejskie powiatów: grodziskiego, kościańskiego, wolsztyńskiego
   - korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
   - niepełnosprawnych.

   czytaj całość publikacji "Projekt pn. "Inkubator Rozwoju""

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlana

    Stypendia i zasiłki szkolne w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

    2017-08-08

    Uprzejmie informuję że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 27 czerwca 2017r. zadanie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendia i zasiłki szkolne zostało przekazane do realizacji Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krzywiniu.
    Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą przyjmowane w naszym Ośrodku od 1 września do 15 września 2017r ( w przypadku słuchaczy kolegiów termin składania wniosków upływa z dniem 16 października 2017r.)

    czytaj całość publikacji "Stypendia i zasiłki szkolne w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej"


    Praca za granicą

    2017-08-07

    Agencja pracy Eurokontakt z siedzibą we Wrocławiu poszukuje chętnych do zbioru pieczarek we Francji.
    W/w agencja oferuje:
    - 2-4 tygodniowe szkolenie zawodowe w oparciu o umowę zlecenie
    - gwarancję zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej po pomyślnym ukończeniu szkolenia
    - bezpłatne zakwaterowanie na miejscu
    - wysokie zarobki
    - pracę w polskich zespołach pracowników
    - pomoc w organizacji przejazdu i wsparcie na miejscu przez opiekuna kontraktu
    - kurs języka obcego umożliwiający komfortową pracę
    Więcej szczegółowych informacji pod numerami telefonów 733 380 450, 71 362 47 89


    Oferta pracy

    2017-08-01

    Dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu
    poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, będących podopiecznymi Ośrodka.

    Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.
    Miejsce świadczenia usług opiekuńczych: w miejscu zamieszkania podopiecznych.

    czytaj całość publikacji "Oferta pracy "


    UWAGA - godziny przyjęć wniosków na świadczenia dla rodzin

    2017-07-27

    Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu przypomina, iż wnioski o świadczenia rodzinne, alimentacyjne, wychowawcze (500+) można złożyć:
    1. osobiście w siedzibie Ośrodka, ul. Generała Chłapowskiego 28,
    2. pocztą tradycyjną lub
    3. elektronicznie poprzez profil zaufany, portala Empatia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS
    od 1 sierpnia 2017 r. w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu ul. Generała Chłapowskiego 28 (wejście od ul. Kasztelańskiej), w godzinach urzędowania Ośrodka tj.:
    • w poniedziałek w godz. 8.00 do 16.00,
    • od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00.


    Program

    2017-07-24

    Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieściło aktualne informacje o programie "Rodzina 500+".    W związku z nowym okresem zasiłkowym 2017/2018 informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. będą wydawane i przyjmowane wnioski na świadczenie wychowawcze 500 plus.    Informacje do pobrania w załączeniu.

    Dołączone pliki:

    1) Informator "Rodzina 500 plus - krok po kroku"

    2) Informator "Rodzina 500 plus"

    Dołączone pliki:


    Żywność dla potrzebujących

    2017-05-23

    W dniach 16,17 maja 2017 r. wydano ostatnią partię żywności w ramach realizowanego programu „Pomoc żywnościowa”. Paczki żywnościowe otrzymały 372 osoby z terenu gminy Krzywiń. W podstawowej paczce żywnościowej tym razem znajdowały się takie produkty jak: makaron, herbatniki, mleko, ser, filet, szynka drobiowa, szynka wieprzowa. Łącznie wydano 2678,97 kg żywności.

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


     Artystycznie w Kopaszewie

     2017-05-23

     W dniu 17.05.2017 r. w Kopaszewie zorganizowana została druga część warsztatów związana z malowaniem na szkle farbami witrażowymi. Seniorki przygotowały kompozycje ozdobne dla każdej członkini swojego klubu z okazji Dnia Matki. Prace nadzorowała Pani Katarzyna Sobkowiak.

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

     pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


      VIVA Seniorzy - edycja 2017

      2017-05-23

      Grupa 93 seniorów gminy Krzywiń uczestniczyła w targach pn. „Viva seniorzy” w Poznaniu w dniu 12.05.2017 r. Oficjalne otwarcie targów nastąpiło przez Panią Marzenę Wodzińska - Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Pana Jacka Jaśkowiaka - Prezydenta Miasta Poznania oraz Pana Przemysława Trawę – prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich. Uroczystości towarzyszyło wręczenie dyplomów i statuetek w konkursie „Viva Wielkopolski Senior – edycja 2017”. W konkursie brała udział Pani Krystyna Sikorska – pełniąca funkcję przewodniczącej Rady Seniorów gminy Krzywiń oraz przewodniczącej Klubu Seniora w Kopaszewie, która została wyróżniona jako osoba wyjątkowo aktywna w działalności na rzecz osób starszych. Po części oficjalnej publiczność obejrzała spektakl w wykonaniu aktorów Teatru Muzycznego w Poznaniu „Zakonnica w przebraniu”. Dużą atrakcją dla seniorów był również spektakl muzyczny BODO… tanga w wykonaniu Oksany Hamerskiej i Radosława Elis. Podczas pobytu na targach seniorzy korzystali z ofert firm, instytucji oraz organizacji pozarządowych. Ponadto była możliwość wzięcia udziału w warsztatach artystycznych, wykładach na temat zdrowia oraz zajęciach sportowo - ruchowych. Wyjazd na targi zorganizował Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu.

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

      pelna galeriaZobacz pełną galerię (22 fot.)...


       Oferta pracy na stanowisko opiekun środowiskowy

       2017-05-11

       Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu
       zatrudni osobę na stanowisko


       Opiekun środowiskowy

       czytaj całość publikacji "Oferta pracy na stanowisko opiekun środowiskowy"


       Oferta pracy na stanowisko asystenta rodziny

       2017-05-11

       Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu
       zatrudni osobę na stanowisko

       Asystenta rodziny

       czytaj całość publikacji "Oferta pracy na stanowisko asystenta rodziny"


       Komunikat

       2017-04-26

       Informujemy, że w dniu 02.05.2017 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu będzie nieczynny.


       Życzenia świąteczne

       2017-04-12

       Życzenia świąteczne

       Dołączone pliki:


       UWAGA! Komunikat świadczenie 500+

       2017-04-07

       W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres świadczeniowy tj. 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.


       Artystycznie w Kopaszewie

       2017-04-07

       W dniu 15.03.2017 r. w Klubie Seniora w Kopaszewie odbyły się warsztaty rękodzieła artystycznego. Przedmiotem zajęć było malowanie na szkle farbami witrażowymi. Prace nadzorowała terapeutka zajęciowa Katarzyna Sobkowiak.

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

        Produkty z Banku Żywności

        2017-03-31

        W miesiącu marcu 2017 r. z pomocy w formie produktów żywnościowych z Banku Żywności skorzystało 358 osób. Podstawowa paczka żywnościowa składała się z takich produktów jak: ryż, makaron, mleko, herbatniki, szynka, koncentrat pomidorowy, gulasz, filet z makreli, ser żółty, groszek z marchewką, fasola biała. Ponadto osoby, które korzystają z programu od miesiąca marca 2017 r. dodatkowo otrzymały cukier, olej i powidła śliwkowe. Łącznie przekazano 2183,24 kg żywności.

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

        pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


         Pomoc żywnościowa

         2017-02-28

         W dniach 21 i 22 luty produkty żywnościowe Z Banku Żywności odebrało 338 osób. Wśród produktów żywnościowych w miesiącu lutym 2017 r. były: makaron, ryż, herbatniki mleko, ser żółty, groszek z marchewką, fasola, koncentrat pomidorowy , powidła, gulasz, filet z makreli, szynka cukier, olej. Łącznie żywności było 3097,15 kg.


         Przekaż swój 1 % podatku

         2017-02-28

         Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu proponuje przekazanie 1% swojego podatku za pośrednictwem Fundacji Słoneczko na rzecz dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy Krzywiń. W załączniku załączone są szczegółowe informacje.

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlananazwawyswietlana

          Projekt pn. „Kierunek Aktywizacja” na terenie gminy Krzywiń

          2017-02-09

          link do strony www.efs.gov.pl

          Dnia 8 lutego 2017 r. o godzinie 10.00 w sali gminnej w Krzywiniu odbyło się spotkanie rekrutacyjne do projektu pn. „Kierunek Aktywizacja” realizowany przez Fundację AKME w Poznaniu. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie prowadziła pani Izabela Olszewska – Pawęska. Projekt przewidziany jest dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 29 roku życia. Projektem zainteresowało się 24 mieszkańców gminy Krzywiń, z czego 21 osób podpisało deklarację przystąpienia do projektu. Spotkanie miało również charakter organizacyjny w związku z czym przekazane zostały informacje na temat realizacji projektu. W kolejnym tygodniu odbędzie się poradnictwo zawodowe.

          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

           Kolejna żywność

           2017-02-06

           W dniach 31 stycznia i 1 lutego 2017 r. wydano kolejną żywność z Banku Żywności w ramach programu pn. „Pomoc żywnościowa”. Pomoc w formie produktów otrzymało tym razem 108 rodzin, w tym 342 osoby. Każda osoba otrzymała paczkę żywnościową, która składała z siedmiu produktów tj.: gulasz, filet z makreli, ryż, herbatniki, makaron, koncentrat pomidorowy, ser żółty. Ponadto rodziny, które nie korzystały z pomocy w formie żywnościowej od początku programu, który rozpoczął się we wrześniu 2016 r., otrzymały dodatkowe produkty tj. makaron, ryż, herbatniki, mleko, groszek, fasola, koncentrat pomidorowy, powidła, gulasz, szynka, cukier, olej. Łącznie wydano 1790,72 kg żywności.

           Dołączona galeria:

           nazwawyswietlana

            Kolejny projekt Fudacji AKME, tym razem dla młodych

            2017-01-31

            Fundacja AKME prowadzi nabór uczestników/czek do realizowanego w okresie od 01 listopada 2016 roku do 28 lutego 2018 roku projektu pt.: „NOWA SZANSA – WIEDZA, ROZWÓJ, ZAWÓD” POWR.01.02.01-30-0183/15
            Projekt pt. „NOWA SZANSA – WIEDZA, ROZWÓJ, ZAWÓD” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 1 osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

            czytaj całość publikacji "Kolejny projekt Fudacji AKME, tym razem dla młodych"


            Spotkanie organizacyjne

            2017-01-31

            Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu informuje, że dnia 8 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w sali gminnej przy ulicy Poprzecznej w Krzywiniu odbędzie się spotkanie organizacyjne dotyczące projektu pn. "Kierunek Aktywizacja" RPWP.06.02.00-30-0199/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Fundacja AKME w Poznaniu. Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy Krzywiń, którzy spełniają wymagane warunki.


            Żywność w ramach programu "Pomoc żywnościowa"

            2017-01-20

            W dniach 10 i 11 stycznia 2017 r. wydano żywność z Banku Żywności w ramach programu „Pomoc żywnościowa” dla 105 rodzin, w tym 329 osób. Paczka żywnościowa w tym miesiącu składała się z 11 produktów tj.: olej, mleko, cukier, ryż, makaron, powidła, groszek z marchewką, fasola, koncentrat pomidorowy, szynka, herbatniki.

            Dołączona galeria:

            nazwawyswietlana

             Rektutacja do projektu

             2017-01-20

             Fundacja AKME w Poznaniu prowadzi nabór uczestników/ czek do realizowanego w okresie od 1 listopada 2016 roku do 31 maja 2018 roku projektu pt. „Kierunek – Aktywizacja” RPWP.06.02.00-30-0199/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
             Celem projektu jest wzrost kompetencji i doświadczenia zawodowego osób powyżej 29 roku życia w toku zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia zwiększającego ich aktywność na rynku pracy.

             czytaj całość publikacji "Rektutacja do projektu"


             Podziękowania

             2016-12-29

             Z okazji świąt Bożego Narodzenia kilka potrzebujących osób samotnych oraz rodzin z terenu gminy Krzywiń otrzymało prezenty od darczyńców. Organizacje, które przygotowały paczki świąteczne w roku 2016:
             - Ochotnicza Straż Pożarna oraz Orkiestra Dęta w Krzywiniu, którzy przygotowali tzw. „Szlachetną paczkę” w postaci sprzętu gospodarstwa domowego, w tym m.in. mikrofalówki, czajnika elektrycznego, zestawu garnków, zestawu talerzy, szklanek, pościeli, ręczników, sztućców oraz produktów spożywczych.
             - Stowarzyszenie Klub DOM w Krzywiniu, które przekazało podarunki w postaci pościeli, ręczników i słodyczy.
             - Stowarzyszenie Babki na Maksa, które przekazało prezent w postaci pościeli i ręczników.

             Wszystkim organizacjom serdecznie dziękujemy
             Dyrektor
             Miejsko – Gminnego
             Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu

             Dołączona galeria:

             nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

              Projekt szansą dla osób nieaktywnych zawodowo

              2016-12-28

              Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich w Środzie Wielkopolskiej realizuje projekt pn. „Bądź konkurencyjny na rynku pracy – Twoje życie zawodowe w Twoich rękach” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
              Projekt jest skierowany dla mieszkańców terenu województwa wielkopolskiego w wieku 18 -35 lat, które nie pracują, nie uczą się dziennie i chcą zmienić swoje życie.
              Mieszkańcy gminy Krzywiń również mają możliwość uczestnictwa w projekcie!
              Udział w projekcie jest bezpłatny!

              czytaj całość publikacji "Projekt szansą dla osób nieaktywnych zawodowo"

              Dołączona galeria:

              nazwawyswietlana

               Świątecznie...

               2016-12-21

               .

               Dołączone pliki:


               Kolejna żywność w ramach programu „Pomoc żywnościowa”

               2016-12-15

               W miesiącu grudniu 2016 r. pomoc w formie produktów żywnościowych z Banku Żywności otrzymało 106 rodzin w tym 326 osób. Tym razem paczka żywnościowa składała się z siedmiu produktów tj. mleko, cukier, makaron, fasola, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła.

               Dołączona galeria:

               nazwawyswietlana

                Wielkopolskie obchody Dnia Pracownika Socjalnego

                2016-12-08

                Dnia 23 listopada 2016 roku w Teatrze Muzycznym w Poznaniu obchodzono Wielkopolskie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego. Na uroczystym spotkaniu zostali uhonorowani pracownicy z najdłuższym stażem pracy w zawodzie pracownika socjalnego z Województwa Wielkopolskiego.
                Wśród tych osób znalazł się też pracownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu - Pani Wanda Kaczmarek, która pracuje w tym zawodzie już 32 lata.

                Dołączona galeria:

                nazwawyswietlananazwawyswietlana

                 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

                 2016-12-02

                 1. Nazwa i adres jednostki
                 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Generała Chłapowskiego 28
                 64-010 Krzywiń

                 2. Stanowisko urzędnicze
                 Główny księgowy w ŚDS

                 3. Imię, nazwisko i adres wybranego kandydata
                 Joanna Nowaczyk, zam. Os. Awdańców 21 ; 64 – 010 Krzywiń

                 4. Uzasadnienie dokonanego wyboru
                 Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania zawarte w ogłoszeniu.
                 Dyrektor MGOPS
                 Aleksandra Ślotała


                 Artystycznie w Łagowie

                 2016-11-29

                 W Klubie Seniora w Łagowie w dniu 23 listopada 2016 roku odbyły się warsztaty artystyczne. Przedmiotem zajęć były dekoracje skórzane. Prace nadzorowała terapeutka zajęciowa pani Katarzyna Sobkowiak.

                 Dołączona galeria:

                 nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                 pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                  Seniorzy na Igrzyskach Olimpijskich III Wieku

                  2016-11-29

                  W dniu 19 listopada 2016 roku 20 seniorów gminy Krzywiń wzięło udział w Igrzyskach Olimpijskich III Wieku w Racocie. Głównym organizatorem imprezy był Szkolny Klub Sportowy Jantar w Racocie. Na początku Igrzysk została wciągnięta flaga olimpijska oraz została wniesiona pochodnia z ogniem. Impreza miała na celu integrację poprzez wspólny udział w grach sportowych. Każdy uczestnik miał do wyboru 6 konkurencji, w których liczył się tylko udział, a nie osiągnięty wynik. Ponadto podczas imprezy 8-osobowe reprezentacje wzięły udział w drużynowych zmaganiach. Wszyscy uczestnicy wzięli udział w losowaniu nagród, a także otrzymali poczęstunek. Na koniec odbył się pokazowy mecz piłkarski, w którym udział wzięły drużyny złożone z samorządowców oraz olimpijczyków. Sportowe zmagania umilały występy dziewcząt z klubu tańca „Poezja” z Kościana. Uczestnicy opuścili Igrzyska z pamiątkowym medalem oraz dyplomem. W czasie trwania imprezy można było nabyć losy loterii fantowej, z której dochód został przekazany na cele charytatywne.

                  Dołączona galeria:

                  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                  pelna galeriaZobacz pełną galerię (18 fot.)...


                   Żywność dla potrzebujących

                   2016-11-17

                   W związku ze współpracą Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu ze Stowarzyszeniem Klub DOM w Krzywiniu od miesiąca września 2016 r. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa wydawana jest żywność dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Krzywiń. W miesiącu listopadzie 2016 r. paczka żywnościowa dla jednej osoby składała się z 10 produktów tj.: ryż, herbatniki, mleko, groszek z marchewką, fasola, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy, szynka drobiowa, cukier biały. Łącznie wydano 301 paczek dla 96 rodzin.

                   Dołączona galeria:

                   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                    ZIMA 2016/2017

                    2016-11-17

                    W związku ze zbliżającą się zimą Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu kieruje apel do wszystkich mieszkańców gminy aby osoby potrzebujące pomocy (np.: samotne, chore, bezdomne, niepełnosprawne), które własnymi staraniami nie radzą sobie z problemami, zwłaszcza w obliczu zbliżającej się zimy, w razie potrzeby kontaktowały się z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzywiniu osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu: 65 51 79 049 bądź za pośrednictwem innych osób, np.: sołtysów, radnych, sąsiadów.

                    czytaj całość publikacji "ZIMA 2016/2017"


                    OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

                    2016-11-16

                    Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu
                    ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
                    GŁÓWNY KSIĘGOWY
                    w Środowiskowym Domu Samopomocy
                    ul. Generała Chłapowskiego 28 ; 64 – 010 Krzywiń

                    czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE"


                    10 lecie Klubu Seniora w Jurkowie

                    2016-11-15

                    Dnia 15 października 2016 roku Klub Seniora w Jurkowie obchodził 10 - lecie swojego istnienia. Klub Seniora w Jurkowie działa od 2006 roku. Głównym organizatorem inicjatywy była przewodnicząca Klubu Pani Gertruda Kaczmarek wraz z zarządem. W uroczystości uczestniczyli członkowie Klubu Seniora w Jurkowie oraz zaproszeni goście. Przyjęcie odbyło się w miłej atmosferze.

                    Dołączona galeria:

                    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                     Debata o bezpieczeństwie

                     2016-10-14

                     W dniu 4 października 2016 r. w Kościańskim Ośrodku Kultury odbyła się debata społeczna dla seniorów powiatu kościańskiego. Organizatorem debaty była Komenda Powiatowa Policji w Kościanie. W spotkaniu uczestniczyło 60 seniorów gminy Krzywiń. Celem spotkania było poznanie potrzeb i oczekiwań seniorów w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

                     czytaj całość publikacji "Debata o bezpieczeństwie "

                     Dołączona galeria:

                     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                     pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


                      Warsztaty w Klubie Seniora

                      2016-10-14

                      W dniu 29 września 2016 r. w Klubie Seniora w Łagowie odbyły się warsztaty artystyczne . Na spotkaniu seniorki tworzyły ozdoby metodą patchwork, w której wykorzystane zostały drobne kawałki materiału. Zajęcia prowadziła terapeutka zajęciowa w sali wiejskiej w Łagowie. Spotkanie było celem integracji seniorek oraz zagospodarowania ich czasu wolnego. Kolejne zajęcia rękodzieła artystycznego w Łagowie odbędą się w dniu 16 listopada 2016 r.

                      Dołączona galeria:

                      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                      pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


                       Pomoc żywnościowa 2016

                       2016-09-14

                       Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu we współpracy ze Stowarzyszeniem KLUB DOM w Krzywiniu informuje, że rozpoczyna się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

                       Program jest skierowany do grupy osób najbardziej potrzebujących to znaczy znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej z powodu:
                       • niepełnosprawności;
                       • bezdomności;
                       • bezrobocia;
                       • potrzeby ochrony macierzyństwa;
                       • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
                       • inne.

                       czytaj całość publikacji "Pomoc żywnościowa 2016"


                       Zaproszenie do wypełnienia ankiety

                       2016-09-07

                       Uprzejmie informuję , że działając na podstawie art. 17 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tj.:Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Krzywiń na lata 2016–2020. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest ważnym elementem prowadzania skutecznej polityki społecznej ukierunkowanej na działania lokalne, umożliwiające szybkie i trafne rozpoznanie sytuacji społecznej mieszkańców naszej Gminy. Nie chcemy budować tych dokumentów bez udziału przedstawicieli środowiska lokalnego, w tym osób mających wpływ na kształt lokalnej polityki społecznej. Dlatego też zapraszam do wypełnienia załączonych ankiet, mających na celu identyfikację problemów społecznych w naszej gminie. Ankiety te będą jednym z istotnych materiałów, na których pragniemy oprzeć strategię.


                       Wypełnione ankiety należy zwrócić do 10.10.2016r pod nasz adres:
                       Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
                       w Krzywiniu
                       ul. Generała Chłapowskiego 28
                       lub e-mail:opskrzywin@pomost.poznan.pl
                       Z poważaniem

                       Aleksandra Ślotała
                       Dyrektor MGOPS


                       Ankiety znajdują się w załącznikach

                       Dołączone pliki:


                       Warsztatowo w Klubie Seniora

                       2016-07-01

                       W dniu 30 czerwca 2016 r. w Klubie Seniora w Łagowie odbyły się warsztaty rękodzieła artystycznego. Przedmiotem zajęć były przedmioty ozdabiane metodą decoupage. Zajęcia prowadziła terapeutka zajęciowa pani Katarzyna Sobkowiak.

                       Dołączona galeria:

                       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                       pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


                        Wniosek 500+ do 1 lipca - świadczenie od kwietnia

                        2016-06-28

                        Jeśli złożymy wniosek o świadczenie „rodzina 500 plus” do 1 lipca włącznie, to otrzymamy pieniądze z wyrównaniem od kwietnia. Później świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

                        Dołączone pliki:


                        Kolonie i obozy dla dzieci

                        2016-06-28

                        W związku ze współpracą Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu z innymi organizacjami i instytucjami, pracownicy socjalni oferowali wypoczynek dla dzieci na okres wakacyjny rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej lub rodzinnej.

                        Organizowane są niżej wymienione miejsca wypoczynku:

                        - Obóz harcerski do Ostrowa (nad Morzem Bałtyckim) na okres od 25.07.2016 r. do 4.08.2016 r. organizowany przez Komendę Hufca Pracy ZHP w Kościanie – z wyjazdu skorzysta 10 dzieci z gminy Krzywiń

                        - Obóz wypoczynkowo – rekreacyjny do Prusimia na okres od 19.07.2016 r. do 29.07.2016 r. organizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieżowych LOCK w Czempiniu – z wyjazdu skorzysta 10 dzieci z gminy Krzywiń

                        - Kolonia do Mrzeżyna (nad Morzem Bałtyckim) na okres od 3.07.2016 r. do 9.07.2016 r. organizowana przez Miejsko – Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzywiniu – z wyjazdu skorzysta 10 dzieci z gminy Krzywiń

                        - Wypoczynek w Murzasichle (obok Zakopanego) na okres od 4.08.2016 r. do 17.08.2016 r. organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie – z wyjazdu skorzysta 12 dzieci gminy Krzywiń

                        Dołączona galeria:

                        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                         Prace społeczno – użyteczne

                         2016-06-28

                         Od czerwca 2016 r. rozpoczęły się prace społeczno – użyteczne na terenie gminy Krzywiń. Działania te zostały zorganizowane przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Urzędem Miasta i Gminy Krzywiń. Wykonywane prace na terenie gminy Krzywiń są nadzorowane przez sołtysów z poszczególnych miejscowości. Do wykonywania prac społecznie - użytecznych w roku 2016 zostało skierowanych 8 osób bezrobotnych na okres od czerwca do sierpnia 2016 r. Osoby te są zobowiązane do ich wykonywania 10 godzin tygodniowo. W tym roku prace społecznie użyteczne są wykonywane w miejscowościach: Bieżyń, Kopaszewo, Krzywiń, Wieszkowo, Zbęchy Pole, Żelazno Za wykonywane prace osoby otrzymują niewielkie wynagrodzenie, a prace porządkowe powodują korzyści dla miejscowości.


                         Zajęcia artystyczne

                         2016-06-27

                         W dniu 15.06.2016 r. w Klubie Seniora pn. „Spokojna Przystań” w Krzywiniu odbyły się warsztaty artystyczne. Na zajęciach seniorki tworzyły wiklinowe serca. Prace nadzorowała terapeutka zajęciowa pani Katarzyna Sobkowiak.

                         Dołączona galeria:

                         nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                          Warsztaty artystyczne

                          2016-05-18

                          W Klubie Seniora pn. „Spokojna Przystań” w Krzywiniu w dniu 11 maja 2016 r. odbyły się zajęcia artystyczne. Tym razem ozdabiane były przedmioty techniką decoupage...

                          Dołączona galeria:

                          nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                           Galanteria skórzana

                           2016-04-29

                           W dniu 26 kwietnia 2016 r. seniorki Klubu Seniora pn. „Spokojna Przystań” spotkały się na warsztatach rękodzieła artystycznego. Tym razem tematyką warsztatów były dekoracje skórzane. Prace nadzorowała terapeutka zajęciowa pani Katarzyna Sobkowiak. Kolejne zajęcia odbędą się w dniu 11.05.2016 r.

                           Dołączona galeria:

                           nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                           pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


                            VIVA SENIORZY

                            2016-04-29

                            W dniu 23 kwietnia 2016 r. w sobotę grupa 98 seniorów gminy Krzywiń uczestniczyła na targach poznańskich pn. „Viva Seniorzy”. Organizatorem targów były Międzynarodowe Targi Poznańskie, Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Podczas zorganizowanych targów firmy stowarzyszenia i inne organizacje promowały swoją ofertę dla seniorów. Program targów obejmował wydarzenia kulturalne, zajęcia rekreacyjne, rękodzieło artystyczne oraz warsztaty. Głównymi atrakcjami dnia były: koncert Tercetu Egzotycznego, Salon Kabaretowy Tadeusza Drozdy oraz Dancing łączący pokolenia Dj Michała Fogg.

                            Dołączona galeria:

                            nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                            pelna galeriaZobacz pełną galerię (16 fot.)...


                             Zajęcia artystyczne w Łagowie

                             2016-04-22

                             W Klubie Seniora w Łagowie w dniu 14 kwietnia 2016 roku odbyły się warsztaty artystyczne. Przedmiotem zajęć było tworzenie serc z papierowej wikliny oraz ich malowanie. Kolejne zajęcia zaplanowane są na 30 czerwca 2016 r.

                             Dołączona galeria:

                             nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                             pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                              Warsztatowo w Kopaszewie

                              2016-04-22

                              W dniu 6 kwietnia 2016 r. seniorki w Kopaszewie spotkały się na zajęciach rękodzieła artystycznego. Członkinie klubu tym razem ozdabiały przedmioty metodą decoupage. Prace nadzorowała terapeutka zajęciowa pani Katarzyna Sobkowiak. Kolejne zajęcia ustalone zostały na 18 maja 2016 roku.

                              Dołączona galeria:

                              nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                              pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


                               Bezpłatny kurs komputerowy

                               2016-04-20

                               link do strony www.efs.gov.pl

                               Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu informuje, że Stowarzyszenie HUMANEO w ramach działania 8.2. pn. „Uczenie się przez całe życie” zaprasza na bezpłatne szkolenie komputerowe dla osób 50+ w ramach projektu „E – kompetentni” .
                               Celem projektu jest zdobycie umiejętności komputerowych potwierdzonych certyfikatem ECCC Digital Competences. Kurs będzie obejmował 120 godzin.
                               Uczestnikami projektu mogą zostać osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:
                               - wiek aktywności zawodowej 50 -64,
                               - posiadają wykształcenie co najwyżej średnie,
                               - nie uczestniczyły we wsparciu LLL w ramach PO KL
                               - są z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem podstawowych umiejętności komputerowych
                               - pracują, są nieaktywne zawodowo lub bezrobotne.
                               W związku z nawiązaniem kontaktu ze Stowarzyszeniem, tut. Ośrodek prowadzi nabór do projektu dla 15 osób. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w siedzibie Ośrodka. W załączniku dołączamy deklarację udziału w projekcie.
                               Szkolenie odbędzie się na terenie gminy Krzywiń po stworzeniu 15 – osobowej grupy.

                               czytaj całość publikacji "Bezpłatny kurs komputerowy "

                               Dołączone pliki:


                               Życzenia świąteczne

                               2016-03-25

                               Życzenia świąteczne

                               Dołączone pliki:


                               Program 500 +

                               2016-03-23

                               W Gminie Krzywiń realizatorem Programu będzie Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu, ul. Generała Chłapowskiego 28 tel. 65 5179 049

                               Formularze wniosków o świadczenia wychowawcze można pobrać od dnia 22 marca 2016r.:
                               1. w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu ul. Generała Chłapowskiego 28
                               2. ze strony internetowej MGOPS (www.mgopskrzywin.opsinfo.pl / zakładka Druki- Świadczenia wychowawcze Rodzina 500 plus).

                               Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać od 1 do 30 kwietnia 2016r w Sali narad
                               Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu ul. Rynek 1 a od 1 maja 2016r w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu ul. Generała Chłapowskiego 28

                               czytaj całość publikacji "Program 500 + "

                               Dołączona galeria:

                               nazwawyswietlana

                                INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

                                2016-03-21

                                1. Nazwa i adres jednostki
                                Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Generała Chłapowskiego 28
                                64-010 Krzywiń

                                2. Stanowisko urzędnicze
                                Referent/inspektor

                                3. Imię, nazwisko i adres wybranych kandydatów
                                - Kinga Woźniak, zam. Rąbiń
                                - Natalia Marciniak, zam. Czerwona Wieś

                                4. Uzasadnienie dokonanego wyboru
                                Kandydatki spełniły wszystkie niezbędne wymagania zawarte w ogłoszeniu oraz uzyskały najlepsze wyniki w trakcie II etapu naboru.
                                Dyrektor MGOPS
                                Aleksandra Ślotała


                                Warsztaty rękodzieła artystycznego w Krzywiniu

                                2016-03-08

                                W dniu 7 marca 2016 r. w Klubie Seniora pn. „Spokojna Przystań” w Krzywiniu odbyły się warsztaty artystyczne. Na zajęciach malowano jajka wielkanocne. Warsztaty odbyły się w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu. Kolejne zajęcia odbędą się dnia 25 kwietnia 2016 r.

                                Dołączona galeria:

                                nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


                                 Zajęcia artystyczne w Łagowie

                                 2016-03-07

                                 W dniu 25 lutego 2016 r. w Klubie Seniora w Łagowie odbyły się warsztaty rękodzieła artystycznego. Na zajęciach seniorki malowały jajka oraz tworzyły słomiane koszyki. Tematyka zajęć sprawiła świąteczną atmosferę. Prace nadzorowała terapeutka zajęciowa Pani Katarzyna Sobkowiak. Kolejne zajęcia artystyczne odbędą się w dniu 14 kwietnia 2016 r.

                                 Dołączona galeria:

                                 nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                 pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


                                  Warsztatowo w Kopaszewie

                                  2016-03-07

                                  Zajęcia artystyczne w Kopaszewie odbyły się w dniu 17 lutego 2016 r. W zajęciach uczestniczyły członkinie Klubu Seniora w Kopaszewie. Przedmiotem zajęć były przedmioty plecione z papierowej wikliny, tj. koszyki oraz pudełka. Zajęcia prowadzone były przez terapeutkę zajęciową panią Katarzyną Sobkowiak. Kolejne zajęcia w klubie odbędą się dnia 6 kwietnia 2016 r.

                                  Dołączona galeria:

                                  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                  pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


                                   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

                                   2016-03-03

                                   OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

                                   Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu
                                   ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ( 2 osoby )
                                   REFERENT / INSPEKTOR
                                   w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
                                   ul. Generała Chłapowskiego 28 ; 64 – 010 Krzywiń

                                   czytaj całość publikacji "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze "

                                   Dołączone pliki:


                                   Punkt konsultacyjny dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

                                   2016-02-15

                                   Informujemy, iż w dniu 25 lutego 2015 r., tj. w czwartek od 11.30 do 12.30 w siedzibie Ośrodka będzie pełniony dyżur dla osób pokrzywdzonych przestępstwem dla mieszkańców gminy Krzywiń w ramach programu pn. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Celem programu jest interdyscyplinarny charakter pomocy osobom pokrzywdzonym. Dyżur pełnić będą funkcjonariusze Posterunku Policji w Krzywiniu oraz pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu.


                                   Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - nabór wniosków 2016

                                   2016-02-11

                                   Informujemy, iż rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.
                                   Nabór wniosków trwa do 20 marca br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl
                                   Wnioski przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.

                                   Dołączona galeria:

                                   nazwawyswietlananazwawyswietlana

                                   Dołączone pliki:


                                   Bezpłatne konsultacje dla par i rodziców

                                   2016-02-11

                                   Informujemy, iż Ośrodek Metero w Kościanie organizuje bezpłatne konsultacje dla par borykających się z trudnościami w związku, które odbędą się w dniu 29.02.2016 r. oraz bezpłatne konsultacje dla rodziców, którzy mają problemy wychowawcze z dziećmi w dniu 18.02.2016 r. Szczegóły znajdują się w załącznikach.

                                   Dołączona galeria:

                                   nazwawyswietlananazwawyswietlana

                                    Zajęcia artystycze

                                    2016-02-10

                                    W dniu 8 lutego 2016 roku seniorki Klubu Seniora pn. „Spokojna Przystań” w Krzywiniu spotkały się na warsztatach rękodzieła artystycznego w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu. Tematyką zajęć były skórzane róże. Zapraszamy seniorki na kolejne warsztaty, które odbędą się 7 marca 2016 r.

                                    Dołączona galeria:

                                    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                    pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                                     Rzeczy niepotrzebne przydatne innym

                                     2016-02-09

                                     Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu przypomina, iż posiada magazyn odzieży dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Krzywiń.
                                     Jeżeli posiadają Państwo w domu niepotrzebną odzież, meble, sprzęt RTV i AGD lub inne rzeczy w dobrym stanie, które mogą Państwo przekazać dla innych osób potrzebujących, prosimy o nawiązanie kontaktu z pracownikami M-GOPS pod numerem telefonu 65 5179 049.
                                     Magazyn czynny jest w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 15.00. W tych godzinach można składać odzież lub drobne sprzęty gospodarstwa domowego.
                                     W nawiązaniu do powyższej informacji tut. Ośrodek obecnie poszukuje telewizor dla mieszkańca gminy Krzywiń.
                                     Wszystkim osobom, które zechcą przekazać niepotrzebne rzeczy serdecznie dziękujemy.


                                     Warsztatowo

                                     2016-01-25

                                     Dnia 11 stycznia 2015 roku w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu odbyły się warsztaty rękodzieła artystycznego. W pracach uczestniczyły seniorki Klubu Seniora w Krzywiniu pn. „Spokojna Przystań”. Przedmiotem zajęć były kotyliony, które wykorzystano na spotkanie z okazji Dnia Babci. Celem warsztatów było miłe spędzenie czasu wolnego oraz integracja seniorek. Zajęcia prowadziła terapeutka zajęciowa pani Katarzyna Sobkowiak. Kolejne zajęcia odbędą się 8 lutego 2016 roku.

                                     Dołączona galeria:

                                     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                     pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


                                      Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

                                      2015-12-31

                                      Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu informuje, że od 1 stycznia 2016 roku w siedzibie Ośrodka udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna od wtorku do piątku od godz. 7.00 do godz. 11.00 przez radcę prawnego i adwokatów.

                                      czytaj całość publikacji "Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej "


                                      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                      2015-12-31

                                      Uprzejmie informuję, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:

                                      „Przygotowanie i dostawa ciepłych posiłków obiadowych dla dzieci w Zespole Szkół w Krzywiniu i Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu w roku 2016”
                                      wpłynęło 5 ofert:

                                      1. „MILARCZYK” Miłosz Milarczyk 64-111 Lipno, Gronówko 25 - 5,00 zł cena netto za jeden posiłek, 5,40 zł brutto za jeden posiłek
                                      2. WAYKIKI Waldemar Zawidzki, 64-100 Leszno, ul.Narutowicza 119 - 3,98 zł cena netto za jeden posiłek, 4,30 zł brutto za jeden posiłek
                                      3. Restauracja Parkowa Jolanta Popowicz, 64-010 Krzywiń, ul. Kościańska 11 - 4,63 zł cena netto za jeden posiłek, 5,00 zł brutto za jeden posiłek
                                      4. „CHEGARS” S.C. 63-800, Gostyń, ul. W.Witosa 1 - 6,94 zł cena netto za jeden posiłek, 7,50 zł brutto za jeden posiłek
                                      5. Z.M.D. Bianek s.c. 63-100 Śrem, ul. Kochanowskiego 2 - 5,54 zł cena netto za jeden posiłek, 5,98 zł brutto za jeden posiłek


                                      W wyniku oceny złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową za jeden posiłek obiadowy:
                                      WAYKIKI Waldemar Zawidzki, 64-000-Leszno, ul.Narutowicza 119 – cena netto 3,98zł, brutto 4,30 zł

                                      Aleksandra Ślotała
                                      Dyrektor MGOPS w Krzywiniu


                                      Z okazji nadchodzących świąt....

                                      2015-12-21

                                      Pełnych pokoju Świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego co najlepsze w każdym dniu
                                      nadchodzącego Nowego Roku życzy

                                      W imieniu własnym i pracowników
                                      Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                      w Krzywiniu
                                      Aleksandra Ślotała

                                      Dołączone pliki:


                                      UWAGA

                                      2015-12-21

                                      INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ UDZIELENIA DNIA WOLNEGO OD PRACY W ZAMIAN ZA DZIEŃ ŚWIĄTECZNY PRZYPADAJĄCY W WOLNĄ SOBOTĘ (26 GRUDNIA) DNIA 24 GRUDNIA 2015r. MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYWINIU BĘDZIE NIECZYNNY


                                      Prezenty dla dzieci

                                      2015-12-18

                                      Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas dla każdej rodziny. Święta to czas radości, ciepła rodzinnego, wspólnych spotkań, a także prezentów. Dzięki ofiarności mieszkańców gminy Krzywiń prezenty świąteczne otrzymają także dzieci z rodzin ubogich.
                                      Prezenty świąteczne przygotowali:
                                      - Państwo Sylwia i Maciej Markiewicz ze Zglińca przekazali prezenty świąteczne dla pięciu dzieci z gminy Krzywiń w postaci zabawek oraz słodyczy
                                      - Państwo Agnieszka i Dominik Nowak z Jerki przekazali prezenty dla dwójki dzieci w postaci przyborów szkolnych oraz zabawek edukacyjnych
                                      - Stowarzyszenie pn. „Babki na maksa” w Krzywiniu przekazało kilka kilogramów cukierków
                                      Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy
                                      Dyrektor MGOPS w Krzywiniu
                                      Aleksandra Ślotała

                                      Dołączona galeria:

                                      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                       Świąteczne podarunki

                                       2015-12-18

                                       W dniach 4 i 5 grudnia 2015 roku Wolontariusze Zespołu Szkół w Krzywiniu zorganizowali Mikołajkową Zbiórkę Żywności pn. „Zostań Świętym Mikołajem”. Zbiórka żywności prowadzona była w sklepach na terenie gminy Krzywiń oraz w markecie „Dino” w Jerce. Zebraną żywność przekazano Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krzywiniu. Zebrano 668 kg produktów żywnościowych oraz 45 l napoi, z których sporządzono 70 paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Krzywiń. W zbiórce żywnościowej znalazły się produkty żywnościowe tj : cukier, mąką, kasza, ryż, makaron, konserwy, przetwory, kawa, herbata, olej, margaryna, produkty do pieczenia ciast, czekolady, ciastka, pierniki, figurki czekoladowe oraz wiele innych. Wszystkim osobom, które przyłączyły się do akcji serdecznie dziękujemy.
                                       Dyrektor MGOPS w Krzywiniu
                                       Aleksandra Ślotała

                                       Dołączona galeria:

                                       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                       pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


                                        Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

                                        2015-12-17

                                        Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).
                                        Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

                                        czytaj całość publikacji "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020"


                                        Świąteczne zajęcia artystyczne

                                        2015-12-14

                                        Dnia 7 grudnia 2015 r. odbyły się zajęcia rękodzieła artystycznego w klubie seniora pn. „Spokojna Przystań” w Krzywiniu. Przedmiotem zajęć były świąteczne słomiane choinki. Spotkanie nastroiło na święta Bożego Narodzenia. Podczas wykonywania prac seniorki śpiewały kolędy co sprawiło miłą atmosferę. Warsztaty prowadziła terapeutka zajęciowa Pani Katarzyna Sobkowiak. Zajęcia odbyły się w sali gminnej. Kolejne zajęcia odbędą się dnia 11 stycznia 2016 roku na które serdecznie zapraszamy seniorów.

                                        Dołączona galeria:

                                        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                        pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


                                         Zapytanie ofertowe

                                         2015-12-01

                                         Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu 64-010 Krzywiń, ul. Generała Chłapowskiego 28, tel/fax. 65 51 79 049, e-mail opskrzywin@pomost.poznan.pl zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Przygotowanie i dostawa ciepłych posiłków obiadowych dla dzieci w Zespole Szkół w Krzywiniu i Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu w roku 2016”

                                         czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe"

                                         Dołączone pliki:


                                         Seniorzy gminy Krzywiń na Igrzyskach III Wieku w Racocie

                                         2015-11-18

                                         W dniu 14 listopada 2015 r. w Racocie odbyły się III Igrzyska Trzeciego Wieku. Głównym organizatorem Igrzysk był Szkolny Klub Sportowy „Jantar” w Racocie. Celem imprezy była integracja słuchaczy Uniwersytetów III Wieku oraz członków Klubów Seniora poprzez gry i zabawy rekreacyjno – sportowe. Zaproszonych gości oraz seniorów witał Prezes SKS „Jantar” Pan Wojciech Ziemniak. W Igrzyskach uczestniczyły Kluby Seniora gminy Kościan, słuchacze Uniwersytetów III Wieku, a także pozostałe Kluby Seniora powiatu kościańskiego. Gminę Krzywiń reprezentowali przedstawiciele Klubów Seniora: Bieżynia, Jurkowa, Kopaszewa, Krzywinia, Lubinia i Świńca.

                                         czytaj całość publikacji "Seniorzy gminy Krzywiń na Igrzyskach III Wieku w Racocie"

                                         Dołączona galeria:

                                         nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                         pelna galeriaZobacz pełną galerię (15 fot.)...


                                          Zajęcia artystyczne

                                          2015-11-10

                                          Dnia 9 listopada 2015 roku odbyły się zajęcia rękodzieła artystycznego, w których brały udział seniorki Klubu Seniora w Krzywiniu pn. „Spokojna Przystań”. Przedmiotem zajęć były słomiane stroiki świąteczne. Zajęcia odbyły się w siedzibie tut. Ośrodka. Koordynatorem zajęć była terapeutka zajęciowa Pani Katarzyna Sobkowiak. Kolejne zajęcia odbędą się 7 grudnia 2015 r.

                                          Dołączona galeria:

                                          nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                          pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


                                           NOWE KRYTERIA DOCHODOWE POMOCY SPOŁECZNEJ I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

                                           2015-09-25

                                           Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 29 lipca 2015 r. (Dz. U. z 2015, poz. 1058) od 1 października 2015 r. ulegają zmianie kryteria dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej.
                                           Również od 1 listopada 2015r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r (Dz.U.poz.1238) ulega zmianie kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego.

                                           czytaj całość publikacji "NOWE KRYTERIA DOCHODOWE POMOCY SPOŁECZNEJ I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH "


                                           Zajęcia w klubie seniora

                                           2015-09-08

                                           Dnia 7 września 2015 roku w Klubie Seniora pn. „Spokojna Przystań” odbyły się zajęcia rękodzieła artystycznego. Przedmiotem zajęć były kompozycje z suszonych kwiatów. Zajęcia prowadziła terapeutka zajęciowa Pani Katarzyna Sobkowiak w sali gminnej przy wiatraku Koźlak. Kolejne zajęcia odbędą się dnia 5 października 2015 r.

                                           Dołączona galeria:

                                           nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                           pelna galeriaZobacz pełną galerię (13 fot.)...


                                            Porady Prawne w ramach akcji "Niebieski Parasol"

                                            2015-09-03

                                            Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu informuje, iż w dniu 16 września 2015 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, przy ul. Gostyńskiej 38, będą udzielane bezpłatne porady prawne w ramach akcji „Niebieski Parasol”.

                                            Dołączone pliki:


                                            Artystycznie w Krzywiniu

                                            2015-08-04

                                            Dnia 3 sierpnia 2015 r. członkinie klubu seniora pn. "Spokojna Przystań" spotkały się na warsztatach rękodzieła artystycznego. Na zajęciach seniorki zakończyły prace rozpoczęte na wcześniejszym spotkaniu z papierowej wikliny oraz wykonały ozdobne motyle. Prace nadzorowała terapeutka zajęciowa Pani Katarzyna Sobkowiak w sali gminnej przy wiatraku Koźlak. Kolejne zajęcia zaplanowane są na 7 września 2015 r.

                                            Dołączona galeria:

                                            nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                            pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


                                             Wakacyjnie dla dzieci

                                             2015-07-03

                                             Nadszedł okres wakacji. Wakacje to czas wypoczynku, atrakcji, a także mile spędzonego czasu szczególnie dla dzieci. Dla dzieci gminy Krzywiń zostały zorganizowane atrakcyjne niżej wymienione wyjazdy.

                                             czytaj całość publikacji "Wakacyjnie dla dzieci"


                                             Warsztaty w klubie seniora pn. „Spokojna Przystań”

                                             2015-06-16

                                             Dnia 15 czerwca 2015 r. seniorki z klubu seniora pn. „Spokojna Przystań” spotkały się na kolejnych zajęciach rękodzieła artystycznego. Podczas warsztatów panie wykonały przedmioty wyposażenia wnętrz z papierowej wikliny tj. pudełka, wazony. Na kolejnych zajęciach przedmioty te zostaną pomalowane. Zajęcia przeprowadzone zostały przez terapeutkę zajęciową panią Katarzynę Sobkowiak w sali gminnej przy wiatraku „Koźlak”. Kolejne zajęcia ustalone zostały na dzień 3.08.2015 r.

                                             Dołączona galeria:

                                             nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                             pelna galeriaZobacz pełną galerię (12 fot.)...


                                              Poradnictwo prawne

                                              2015-05-28

                                              Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu nawiązał współpracę z Fundacją Restart w Poznaniu. Fundacja jest realizatorem projektu pn. „Temida”. W ramach projektu tut. Ośrodek zaprasza mieszkańców gminy Krzywiń na bezpłatne porady prawne w każdy wtorek w godzinach od 12.00 do 14.00. w okresie od czerwca do listopada 2015 r. Poradnictwo prawne odbywać się będzie w siedzibie Ośrodka. Porady udzielane będą przez prawników kancelarii prawnej pn. Kompensata. Projekt współfinansowany jest przez Wojewodę Wielkopolskiego.

                                              Dołączona galeria:

                                              nazwawyswietlana

                                               Kolejna żywność dla potrzebujących

                                               2015-05-27

                                               W związku ze współpracą Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu ze Stowarzyszeniem Klub „DOM” w Krzywiniu tut. Ośrodek w dniach 20 – 21 maja 2015 r. wydał żywność oraz napoje dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Krzywiń. Objętych pomocą w formie żywności zostały 73 rodziny (253 osoby). Przekazano rodzinom jabłka, marchew, cukier, napoje, wafle. Produkty żywnościowe pochodzą z Banku Żywnośći z Leszna.

                                               Dołączona galeria:

                                               nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                Warsztaty malowania na szkle w klubie seniora w Krzywiniu

                                                2015-05-26

                                                Dnia 18 maja 2015 r. w Klubie Seniora pn. „Spokojna Przystań” w Krzywiniu odbyły się zajęcia rękodzieła artystycznego. Tematyką zajęć było tym razem malowanie na szkle. Panie ozdabiały szklane butelki i wazoniki. Zajęcia odbyły się w sali gminnej przy wiatraku „Koźlak”. Prace nadzorowała terapeutka zajęciowa Pani Katarzyna Sobkowiak. Kolejne zajęcia zaplanowano na dzień 15.06.2015 r.

                                                Dołączona galeria:

                                                nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                                                 Kolejne zajęcia w klubie seniora pn. : "Złota Jesień"

                                                 2015-05-13

                                                 Dnia 12 maja 2015 r członkinie klubu seniora pn. „Złota Jesień” kończyły prace rozpoczęte na wcześniejszych zajęciach. Panie wykonały ozdobne, malowane miski, które mogą być wykorzystane do różnych celów: jako naczynia gospodarstwa domowego lub jako ozdoby wyposażenia wnętrz. Prace nadzorowała terapeutka zajęciowa Pani Katarzyna Sobkowiak. Zajęcia odbyły się w sali gminnej w Krzywiniu przy ulicy Poprzecznej.

                                                 Dołączona galeria:

                                                 nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                 pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


                                                  Poradnictwo prawne

                                                  2015-05-04

                                                  W Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywiniu można skorzystać z bezpłatnych porad prawnych
                                                  w każdy wtorek w godzinach od 12.00 do 14.00 w okresie od czerwca do listopada 2015 r.
                                                  Porad udzielają prawnicy z kancelarii prawnej KOMPENSATA

                                                  Dołączona galeria:

                                                  nazwawyswietlana

                                                   Malowanie na szkle w klubie seniora w Kopaszewie

                                                   2015-05-04

                                                   Dnia 29 kwietnia 2015 r. członkinie klubu seniora w Kopaszewie spotkały się na warsztatach rękodzieła artystycznego. Tym razem przedmiotem zajęć było malowanie na szklanych naczyniach.
                                                   Zajęcia prowadziła terapeutka zajęciowa Pani Katarzyna Sobkowiak.

                                                   Dołączona galeria:

                                                   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                   pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


                                                    Zajęcia szycia w klubie pn. „Spokojna Przystań”

                                                    2015-04-28

                                                    Dnia 27 kwietnia 2015 r. odbyły się zajęcia szycia w klubie seniora pn. „Spokojna Przystań” w Krzywiniu. Panie na warsztatach uszyły maskotki. Tym razem zajęcia odbyły się w sali gminnej przy wiatraku Koźlak. Zajęcia przeprowadziła Pani Katarzyna Sobkowiak. Kolejne zajęcia w klubie ustalono na 18 maja 2015 r.

                                                    Dołączona galeria:

                                                    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                    pelna galeriaZobacz pełną galerię (11 fot.)...


                                                     Warsztatowo w Klubie Seniora w Krzywiniu

                                                     2015-04-22

                                                     Dnia 21 kwietnia 2015 r. w Klubie Seniora pn. „Złota Jesień” odbyły się warsztaty rękodzieła artystycznego. Zajęcia odbyły się w salce gminnej w Krzywiniu. Warsztaty przeprowadziła terapeutka zajęciowa Pani Katarzyna Sobkowiak. Przedmiotem zajęć były miski ozdobne. Prace zostaną zakończone na kolejnych zajęciach w dniu 12 maja 2015 r.

                                                     Dołączona galeria:

                                                     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                     pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                                                      Żywność dla potrzebujących

                                                      2015-04-22

                                                      W związku ze współpracą Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu ze Stowarzyszeniem Klub „DOM” w Krzywiniu tut. Ośrodek w dniach 20 – 21 kwietnia 2015 r. wydał żywność oraz napoje dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Krzywiń. Objętych pomocą w formie żywności zostały 72 rodziny ( 260 osób). Tym razem przekazano 2440 kg jabłek, 72 kostki smalcu, a także 260 butelek wody Arctic oraz 260 butelek wody Bio Minerale.

                                                      Dołączona galeria:

                                                      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                       Z okazji nadchodzących świąt ....

                                                       2015-04-03

                                                       Zdrowych, pogodnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych
                                                       smacznego jajka, mokrego dyngusa
                                                       a także odpoczynku w rodzinnym gronie
                                                       życzy
                                                       W imieniu własnym i pracowników
                                                       Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                       w Krzywiniu
                                                       Aleksandra Ślotała

                                                       Dołączona galeria:

                                                       nazwawyswietlana

                                                        Aktywni seniorzy na targach w dniu drugim

                                                        2015-04-02

                                                        Dnia 28 marca 2015 r. (tj. w sobotę) w targach pn. „Aktywni 50+ Rozsmakuj się w zdrowiu” w Poznaniu uczestniczyło 47 członków klubów seniora gminy Krzywiń z miejscowości: Jurkowo, Kopaszewo, Lubiń, Świniec. Uczestnicy targów również korzystali z promocji firm, stowarzyszeń i innych organizacji. Program targów obejmował: prelekcje zdrowotne, wykłady na temat bezpieczeństwa, warsztaty rękodzieła artystycznego, zajęcia ruchowe. W programie wydarzeń kulturalnych zaprezentowano: taniec country, taniec w kręgu, krakowski salon poezji, tańce Ludwika Kochman pn. „Słoneczne dziewczyny i księżycowi chłopcy”, pokaz zespołu pn. Happy Ladies Cheerleaders 50 plus”, występ Dj Wiki – Wirgini Szmyt. Atrakcją targów w tym dniu był koncert Eleni. Członkowie klubów seniora wyrazili chęć wyjazdu na targi pn. „Aktywni 50+” w kolejnym roku.

                                                        Dołączona galeria:

                                                        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                        pelna galeriaZobacz pełną galerię (17 fot.)...


                                                         Aktywni seniorzy na targach poznańskich

                                                         2015-04-02

                                                         W dniach 27 marca (tj. piątek) i 28 marca (tj. sobota) 2015 r. seniorzy gminy Krzywiń uczestniczyli w targach pn. „Aktywni 50+ Rozsmakuj się w zdrowiu” w Poznaniu. Organizatorem targów były Międzynarodowe Targi Poznańskie, Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.
                                                         W dniu 27 marca 2015 r. z oferty skorzystało 45 seniorów z klubów seniora gminy Krzywiń z następujących miejscowości: Bieżyń, Krzywiń, Lubiń, Łagowo. Podczas zorganizowanych targów firmy stowarzyszenia i inne organizacje promowały swoją ofertę dla seniorów. Program targów obejmował: prelekcje zdrowotne, wykłady na temat bezpieczeństwa, warsztaty rękodzieła artystycznego, zajęcia ruchowe. Największe zainteresowanie wzbudziły wydarzenia kulturalne, tj. występy artystyczne Kapeli zza Winkla, operetkowe Teatru Muzycznego w Poznaniu, pokaz taneczny Orle Gniazdo pn. „Terapia Tańcem. Raj Seniora”. Główną atrakcją targów w tym dniu był koncert Wojciecha Gąsowskiego. Członkowie klubów seniora byli bardzo zadowoleni z wyjazdu.

                                                         Dołączona galeria:

                                                         nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                         pelna galeriaZobacz pełną galerię (15 fot.)...


                                                          „Złota Jesień” przystąpiła do warsztatów

                                                          2015-04-01

                                                          Dnia 24 marca 2015 r. odbyły się pierwsze zajęcia rękodzieła artystycznego w Klubie Seniora pn. „Złota Jesień” w Krzywiniu. Klubowiczki wykonywały koszyki wielkanocne oraz kwiaty wiosenne. Zajęcia prowadziła Pani Katarzyna Sobkowiak, terapeutka zajęciowa. Spotkanie odbyło się w sali gminnej w Krzywiniu przy ulicy Poprzecznej. Członkinie Klubu wyraziły pozytywne opinie na temat przeprowadzonych zajęć, w związku z czym ustalono kolejne zajęcia w klubie pn. „Złota Jesień” na dzień 21.04.2015 r.

                                                          Dołączona galeria:

                                                          nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                          pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


                                                           Koszyki wielkanocne w Kopaszewie

                                                           2015-03-31

                                                           Dnia 19 marca 2015 r. w Klubie Seniora w Kopaszewie przeprowadzono zajęcia artystyczne, przedmiotem których były koszyki wielkanocne, a także kwiaty wiosenne. Zajęcia przeprowadzono w miejscu zamieszkania seniorek w Kopaszewie. Zajęcia prowadziła terapeutka zajęcowa Pani Katarzyna Sobkowiak. Kolejne zajęcia w Klubie Seniora w Kopaszewie ustalono na dzień 29.04.2015 r.

                                                           Dołączona galeria:

                                                           nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                           pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


                                                            Zajęcia artystyczne w Krzywiniu

                                                            2015-03-30

                                                            Dnia 16 marca 2015 r seniorki Klubu pn. „Spokojna Przystań” kończyły prace rozpoczęte na wcześniejszych zajęciach. Tym razem miski, które były przedmiotem zajęć, przybrały różnorodne barwy. Następnie Panie przygotowały malowane jajka wielkanocne i kwiaty wiosenne. Prace nadzorowała terapeutka zajęciowa Pani Katarzyna Sobkowiak. Zajęcia odbyły się w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu. Kolejne zajęcia z Klubem ustalono na 27.04.2015 r.

                                                            Dołączona galeria:

                                                            nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                            pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


                                                             Kolejne warsztaty artystyczne w Krzywiniu

                                                             2015-03-03

                                                             Dnia 16 lutego 2015 r. członkinie Klubu Seniora pn. „Spokojna Przystań” w Krzywiniu wzięły udział w warsztatach rękodzieła artystycznego. Zajęcia odbyły się w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu. Zajęcia prowadziła terapeutka zajęciowa Pani Katarzyna Sobkowiak. Przedmiotem zajęć były miski ozdobne, które zostaną skończone na kolejnych zajęciach w dniu 16 marca 2015 r.

                                                             Dołączona galeria:

                                                             nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                             pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


                                                              Punkt konsultacyjny dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

                                                              2015-02-13

                                                              Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu informuje, iż w dniach 26 lutego 2015 r., tj. w czwartek w godzinach od 10.00 do 12.00 oraz 27 lutego 2015 r., tj. w piątek w godzinach od 10.00 do 12.00 w siedzibie Ośrodka będzie pełniony dyżur dla osób pokrzywdzonych przestępstwem dla mieszkańców gminy Krzywiń w ramach programu pn. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Celem programu jest interdyscyplinarny charakter pomocy osobom pokrzywdzonym. Dyżur pełnić będą funkcjonariusze Posterunku Policji w Krzywiniu oraz pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu.


                                                              Artystycznie w Kopaszewie

                                                              2015-02-12

                                                              Dnia 5 lutego 2015 r. klubowiczki w Kopaszewie spotkały się na warsztatach artystycznych. Zajęcia prowadziła terapeutka zajęciowa Pani Katarzyna Sobkowiak. Przedmiotem zajęć były róże z materiałów skórzanych. Kolejne zajęcia w Klubie odbędą się dnia 19.03.2015 r.

                                                              Dołączona galeria:

                                                              nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                              pelna galeriaZobacz pełną galerię (13 fot.)...


                                                               Rękodzieło artystyczne w Krzywiniu

                                                               2015-02-11

                                                               Dnia 19 stycznia 2015 r. seniorki Klubu Seniora pn. „Spokojna Przystań” w Krzywiniu spotkały się w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu na warsztatach rękodzieła artystycznego. Klubowiczki wykonały koszyczki z papierowej wikliny. Zajęcia prowadziła terapeutka zajęciowa Pani Katarzyna Sobkowiak. Kolejne zajęcia ustalone są dla Klubu Seniora w Krzywiniu w dniu 16.02.2015 r.

                                                               Dołączona galeria:

                                                               nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                               pelna galeriaZobacz pełną galerię (11 fot.)...


                                                                Dla dzieci i dla dorosłych

                                                                2015-02-09

                                                                Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu przy współpracy ze Stowarzyszeniem Klub „DOM” w Krzywiniu realizuje program dotyczący pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu styczniu 2015 r. rozdaliśmy najbardziej potrzebującym paczki żywnościowe, w których były takie produkty jak makaron, mleko, olej, jabłka, mielonka, soki, cukier, mąka, ptasie mleczko, prażynki, płatki kukurydziane, chałwa.

                                                                czytaj całość publikacji "Dla dzieci i dla dorosłych"

                                                                Dołączona galeria:

                                                                nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                pelna galeriaZobacz pełną galerię (15 fot.)...


                                                                 Dzień Babci i Dziadka w Jurkowie

                                                                 2015-02-06

                                                                 Seniorzy Klubu w Jurkowie obchodzili swoje święto w dniu 22.01.2015 r. Podczas spotkania wystąpiły dzieci z zespołu „Alemana”, działającego przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń. Wydarzenie zorganizowała przewodnicząca Klubu Seniora Pani Gertruda Kaczmarek. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze.

                                                                 Dołączona galeria:

                                                                 nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                 pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


                                                                  Warsztatowo w Łagowie

                                                                  2015-01-16

                                                                  Dnia 15.01.2015 r. odbyły się kolejne warsztaty rękodzielnicze w Klubie Seniora w Łagowie. Klubowiczki tworzyły róże z materiałów skórzanych. Wykonywanie prac nadzorowała Pani Katarzyna Sobkowiak. Każda Pani wykonała jednego kwiatka. Kolejne zajęcia w Łagowie odbędą się w marcu 2015 r.

                                                                  Dołączona galeria:

                                                                  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                  pelna galeriaZobacz pełną galerię (14 fot.)...


                                                                   Spotkanie opłatkowe w Krzywiniu

                                                                   2014-12-30

                                                                   Dnia 18 grudnia 2014 r. w Sali Domu Strażaka odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe zorganizowane przez uczestników oraz pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywiniu. Zaproszono przedstawicieli władz samorządowych gminy Krzywiń oraz rodziców i opiekunów uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.

                                                                   czytaj całość publikacji "Spotkanie opłatkowe w Krzywiniu"

                                                                   Dołączona galeria:

                                                                   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                   pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


                                                                    Życzenia świąteczne

                                                                    2014-12-22

                                                                    Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
                                                                    składamy serdeczne życzenia
                                                                    wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery,
                                                                    ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.
                                                                    Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,
                                                                    poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia
                                                                    towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.

                                                                    Dyrektor oraz pracownicy
                                                                    Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu

                                                                    Dołączona galeria:

                                                                    nazwawyswietlana

                                                                     Spotkanie opłatkowe w Jurkowie

                                                                     2014-12-19

                                                                     Dnia 18 grudnia 2014 r. seniorzy w Jurkowie podzielili się opłatkiem w związku z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia. Spotkanie zorganizowała przewodnicząca Klubu Seniora Pani Gertruda Kaczmarek wraz z innymi klubowiczkami. Spotkanie odbyło się w świątecznej atmosferze wraz z życzeniami i kolędami.

                                                                     Dołączona galeria:

                                                                     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                      ŚWIĄTECZNE PODARUNKI

                                                                      2014-12-18

                                                                      Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas dla każdej rodziny. Święta kojarzą się z radością, miłością, ciepłem rodzinnym, dostatkiem na stole i wzajemnym obdarowywaniem.
                                                                      Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu obdarował 72 rodziny paczkami świątecznymi. Udało nam się je przygotować dzięki ofiarności mieszkańców naszej gminy. Zebraliśmy produkty żywnościowe, słodycze, środki czystości, zabawki.

                                                                      czytaj całość publikacji "ŚWIĄTECZNE PODARUNKI "

                                                                      Dołączona galeria:

                                                                      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                      pelna galeriaZobacz pełną galerię (11 fot.)...


                                                                       Wigilijnie w Kopaszewie

                                                                       2014-12-15

                                                                       W dniu 14 grudnia 2014 r. w Klubie Seniora w Kopaszewie odbyło się spotkanie opłatkowe. W tym uroczystym dniu uczestniczyli klubowicze, a także zaproszeni goście. Spotkanie zorganizowała przewodnicząca Klubu w Kopaszewie Pani Krystyna Sikorska wraz z innymi seniorkami. Spotkaniu towarzyszyła świąteczna atmosfera, życzenia, kolędy. Atrakcją spotkania była wizyta Mikołaja, który rozdał wszystkim upominki.

                                                                       Dołączona galeria:

                                                                       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                       pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


                                                                        Choinki świąteczne w Kopaszewie

                                                                        2014-12-11

                                                                        Dnia 9 grudnia 2014 r. w Klubie Seniora w Kopaszewie odbyły się zajęcia rękodzieła artystycznego, które przeprowadziła Pani Katarzyna Sobkowiak. Przedmiotem zajęć były słomiane choinki.

                                                                        Dołączona galeria:

                                                                        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                        pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


                                                                         Kolejne warsztaty w Łagowie

                                                                         2014-12-10

                                                                         W dniu 2 grudnia 2014 r. klubowiczki w Łagowie wykonywały kwiaty betlejemskie w związku nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia. Zajęcia przeprowadziła terapeutka zajęciowa Pani Katarzyna Sobkowiak.

                                                                         Dołączona galeria:

                                                                         nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                         pelna galeriaZobacz pełną galerię (11 fot.)...


                                                                          Rzeczy niepotrzebne przydatne innym

                                                                          2014-12-09

                                                                          Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu informuje, iż posiada magazyn odzieży dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Krzywiń. Jeżeli posiadają Państwo w domu niepotrzebną odzież, meble, sprzęt  RTV i AGD lub inne rzeczy w dobrym stanie, które mogą Państwo przekazać dla innych osób potrzebujących, prosimy o nawiązanie kontaktu z pracownikami M-GOPS pod numerem telefonu 65 5179 049. Magazyn czynny jest w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 15.00. W tych godzinach można składać odzież lub drobne sprzęty gospodarstwa domowego.
                                                                          W nawiązaniu do powyższej informacji tut. Ośrodek obecnie poszukuje piec węglowy dla potrzebującej mieszkanki gminy Krzywiń.
                                                                          Wszystkim osobom, które zechcą przekazać niepotrzebne rzeczy serdecznie dziękujemy.


                                                                          Warszataty w Klubie Seniora w Łagowie

                                                                          2014-12-02

                                                                          W dniu 27 listopada 2014 r. w Klubie Seniora w Łagowie odbyły się warsztaty artystyczne prowadzone przez terapeutę zajęciowego Panią Katarzynę Sobkowiak. Klubowiczki wykonały świąteczne choinki.

                                                                          Dołączona galeria:

                                                                          nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                          pelna galeriaZobacz pełną galerię (12 fot.)...


                                                                           Zajęcia w ramach projektu „Szansa 50+”

                                                                           2014-12-01

                                                                           link do strony www.efs.gov.pl

                                                                           Od listopada 2014 r. grupa 10 osobowa z gminy Krzywiń uczestniczy aktywnie w działaniach projektu pn. „Szansa 50+”. Grupa uczestnicząca w projekcie to osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich w Środzie Wielkopolskiej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                                           czytaj całość publikacji "Zajęcia w ramach projektu „Szansa 50+”"

                                                                           Dołączona galeria:

                                                                           nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                           pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                                                                            10 – lecie Klubu Seniora w Łagowie

                                                                            2014-11-28

                                                                            Dnia 22 listopada 2014 r. odbyło się uroczyste przyjęcie seniorów w Łagowie z okazji 10 – lecia działalności klubu. Klub Seniora w Łagowie działa od 2004 roku. Organizatorem uroczystości była przewodnicząca klubu Pani Krystyna Olejniczak wraz z zarządem. Spotkanie odbyło się w sali wiejskiej w Łagowie.

                                                                            czytaj całość publikacji "10 – lecie Klubu Seniora w Łagowie "

                                                                            Dołączona galeria:

                                                                            nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                            pelna galeriaZobacz pełną galerię (12 fot.)...


                                                                             Kolejna żywność z Banku Żywności

                                                                             2014-11-27

                                                                             W miesiącu listopadzie 2014 r. przekazano najuboższym kolejną żywność w ramach programu pn. „Pomoc żywnościowa dla najuboższych”. Tym razem wśród produktów żywnościowych były: jabłka, marchewka, soki, ryże, zupy, cukier, kaszki i obiadki dla dzieci.

                                                                             Dołączona galeria:

                                                                             nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                             pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                                                                              Projekt pn. „Szansa 50+”

                                                                              2014-11-12

                                                                              link do strony www.efs.gov.pl

                                                                              Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu nawiązał współpracę z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich w Środzie Wielkopolskiej. Stowarzyszenie jest realizatorem projektu pn. „Szansa dla 50+” Tut. Ośrodek przeprowadził rekrutację dla 10 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń.

                                                                              czytaj całość publikacji "Projekt pn. „Szansa 50+” "

                                                                              Dołączona galeria:

                                                                              nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                               Warsztaty rękodzieła artystycznego w Klubie Seniora w Jurkowie

                                                                               2014-11-07

                                                                               W dniu 6.11.2014 r. w Klubie Seniora w Jurkowie odbyły się warsztaty rękodzieła artystycznego. Zajęcia prowadziła Pani Katarzyna Sobkowiak, terapeuta zajęciowy. Udział w zajęciach wzięło15 klubowiczek. Przedmiotem zajęć były słomiane choinki świąteczne.

                                                                               Dołączona galeria:

                                                                               nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                               pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


                                                                                Dzień Seniora w Jurkowie

                                                                                2014-11-03

                                                                                Dnia 16.10.2014 r. seniorzy w Klubie Seniora w Jurkowie obchodzili swoje święto. Organizatorem spotkania była przewodnicząca Klubu Pani Gertruda Kaczmarek, która przywitała wszystkich członków, jak i zaproszonych gości. Atrakcjami Dnia Seniora były występy zespołów muzycznych Zespołu Szkół w Krzywiniu jak również występ kabaretu uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu.

                                                                                Dołączona galeria:

                                                                                nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                                pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


                                                                                 Kolejna żywność dla najuboższych

                                                                                 2014-11-03

                                                                                 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu przekazał najuboższym kolejną partię żywności w ramach programu pn. „Pomoc żywnościowa dla najuboższych”. Tym razem wśród produktów żywnościowych były: jabłka, mleko, czekoladki, ciastka, jogurty, kaszki.

                                                                                 Dołączona galeria:

                                                                                 nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                                 pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


                                                                                  Konkurs

                                                                                  2014-10-30

                                                                                  Regionalny Ośrodek EFS w Lesznie przy Centrum PISOP ogłosił Konkurs "Wolontariat na medal 2014!"

                                                                                      Zapraszamy do udziału w Konkursie „Wolontariat na medal” na najciekawszą inicjatywę zorganizowaną na rzecz lokalnej społeczności. Co to będzie za inicjatywa? To zależy od inwencji zgłaszających. Jedynym warunkiem jest, aby w jej organizację byli zaangażowani dzieci i młodzież bądź dorośli i seniorzy. Na najciekawsze inicjatywy czekają atrakcyjne nagrody.


                                                                                     

                                                                                  czytaj całość publikacji "Konkurs "

                                                                                  Dołączona galeria:

                                                                                  nazwawyswietlana

                                                                                   Akcja pn. "Podziel się posiłkiem"

                                                                                   2014-10-14

                                                                                   W dniach 3 i 4 października 2014 roku na terenie gminy Krzywiń odbyła się Zbiórka Żywności w ramach ogólnopolskiej akcji „Podziel się posiłkiem”. Podczas zbiórki zebrano ponad 200 kg produktów, m.in. cukier, mąkę, ryż, makarony i inne. Zbiórkę zorganizowali wolontariusze Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu pod kierunkiem pedagoga szkolnego Pana Rafała Szłapki. Produkty zebrane przekazano najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy Krzywiń.

                                                                                   Dziękujemy wszystkim którzy przyłączyli się do akcji.

                                                                                   Dołączona galeria:

                                                                                   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                                    Warzywa i owoce dla najuboższych

                                                                                    2014-10-14

                                                                                    Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu przystąpił do programu pn. „Pomoc żywnościowa dla najuboższych”. Realizatorem programu jest Bank Żywności, który przekazuje żywność w postaci owoców i warzyw. Tutejszy Ośrodek już przekazał najuboższym pierwszą otrzymaną partię żywności tj. jabłka i kapusta.

                                                                                    Dołączona galeria:

                                                                                    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                                     Spotkanie seniorów klubu pn. „Złota Jesień” w Krzywiniu z pielęgniarką środowiskową.

                                                                                     2014-09-30

                                                                                     Dnia 23.09.2014 r. w Klubie Seniora pn. „Złota Jesień” w Krzywiniu zagościła pielęgniarka środowiskowa Pani Urszula Antkowiak. Pani Antkowiak zaprezentowała ćwiczenia na stopy, powiedziała parę słów dotyczących choroby cukrzycy, a także pokazała kosmetyki pielęgnujące stopy. Seniorzy zadawali pytania, na które pani Urszula chętnie udzieliła odpowiedzi.

                                                                                     Dołączona galeria:

                                                                                     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                                     pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                                                                                      Wizyta pielęgniarki środowiskowej w Klubie Seniora pn. „Spokojna Przystań” w Krzywiniu

                                                                                      2014-09-30

                                                                                      W dniu 18 września 2014 r. na spotkanie Klubu Seniora pn. „Spokojna Przystań” w Krzywiniu zaproszono pielęgniarkę środowiskową Panią Urszulę Antkowiak. Pani Urszula wygłosiła pogadankę na temat cukrzycy, a także poleciła produkty kosmetyczne pielęgnujące stopy. Podczas spotkania przeprowadzone zostały również ćwiczenia na stopy. Pielęgniarka środowiskowa odpowiadała na pytania seniorów.

                                                                                      Dołączona galeria:

                                                                                      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                                      pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                                                                                       Wykaz dokumentów do wniosku o świdczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego

                                                                                       2014-07-17

                                                                                       Składając wniosek o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy przedłożyć m.in.:

                                                                                       czytaj całość publikacji "Wykaz dokumentów do wniosku o świdczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego"


                                                                                       Terminy składania wniosków o świadczenia rodzinne

                                                                                       2014-07-17

                                                                                       Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu informuje, że w przypadku złożenia wniosku o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami

                                                                                       czytaj całość publikacji "Terminy składania wniosków o świadczenia rodzinne "


                                                                                       Przypomnienie o konieczności dostarczenia zaświadczeń ze szkoły

                                                                                       2014-07-17

                                                                                       Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu przypomina, osobom uprawnionym do świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym 2013/2014,

                                                                                       czytaj całość publikacji "Przypomnienie o konieczności dostarczenia zaświadczeń ze szkoły"


                                                                                       Karta Dużej Rodziny

                                                                                       2014-07-01

                                                                                       W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywiniu można już składać wnioski o przyznanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

                                                                                       czytaj całość publikacji "Karta Dużej Rodziny"


                                                                                       Kolejna wizyta policjanta, tym razem w Klubie Seniora w Mościszkach

                                                                                       2014-06-25

                                                                                       W dniu 20 czerwca 2014 r. w Klubie Seniora w Mościszkach złożyli wizytę funkcjonariusze Posterunku Policji w Krzywniu Pan Paweł Włodarczak oraz Pani Patrycja Ślotała. Dzielnicowy przeprowadził pogadankę na temat bezpieczeństwa oraz zasad ruchu drogowego. Seniorzy chętnie zadawali pytania funkcjonariuszom, jak również podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z ruchem drogowym.

                                                                                       Dołączona galeria:

                                                                                       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                                        Spotkanie członków Klubu Seniora „Złota Jesień” w Krzywiniu z policjantem

                                                                                        2014-06-25

                                                                                        Dnia 17 czerwca 2014 r. w Klubie Seniora „Złota Jesień” w Krzywiniu dzielnicowy sierż. sztab. Pan Paweł Włodarczak przeprowadził pogadankę na temat bezpieczeństwa. Policjant omówił działania oszustów, a także wspomniał o przepisach ruchu drogowego. Seniorzy zadawali pytania, na które dzielnicowy udzielił odpowiedzi.

                                                                                        Dołączona galeria:

                                                                                        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                                        pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                                                                                         Wizyta policjanta w Klubie Seniora „Spokojna Przystań” w Krzywiniu

                                                                                         2014-06-25

                                                                                         W dniu 12 czerwca 2014 r. członkowie Klubu Seniora „Spokojna Przystań” w Krzywiniu spotkali się z dzielnicowym mł. asp. Panem Rafałem Krupką. Funkcjonariusz omówił zagadnienia związane z działaniem domokrążców i oszustów , a także przepisy o ruchu drogowym. Policjant odpowiadał na liczne pytania seniorów.

                                                                                         Dołączona galeria:

                                                                                         nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                                         pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


                                                                                          Wizyty funkcjonariuszy Policji w Klubach Seniora

                                                                                          2014-05-12

                                                                                          W związku z działalnością Klubów Seniora w gminie Krzywiń, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu nawiązał współpracę z Posterunkiem Policji w Krzywiniu w celu przeprowadzenia w klubach prelekcji na temat bezpieczeństwa.
                                                                                          Główne zagadnienia prelekcji to: działania kieszonkowców i domokrążców, oszustów, przepisy o ruchu drogowym w zakresie jazdy rowerem oraz zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.


                                                                                          Wyjazd na targi pn. "Aktywni 50+"

                                                                                          2014-04-14

                                                                                          Dnia 5 kwietnia 2014 r. w sobotę zorganizowawano wyjazd na targi pn. „Aktywni 50+”. Chęć udziału w wyjeździe wyraziło 48 członków następujących klubów seniora z gminy Krzywiń, tj: klubu pn. „Złota Jesień” w Krzywiniu, klubu pn. „Spokojna Przystań” w Krzywiniu, klubu w Kopaszewie, klubu w Jurkowie, klubu w Lubiniu, klubu w Bieżyniu, klubu w Mościszkach oraz klubu w Łagowie. Podczas imprezy odbywały się występy kulturalne, warsztaty, prelekcje zdrowotne, wykłady, zajęcia sportowe.

                                                                                          czytaj całość publikacji "Wyjazd na targi pn. "Aktywni 50+""

                                                                                          Dołączona galeria:

                                                                                          nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                                          pelna galeriaZobacz pełną galerię (47 fot.)...


                                                                                           Zestawienie finansowe projektu 2009 - 2013

                                                                                           2013-12-23

                                                                                           link do strony www.efs.gov.pl

                                                                                           W załączniku dołączamy zestawienie projektów systemowych realizowanych w okresie 2009 - 2013

                                                                                           Dołączone pliki:


                                                                                           Konferencja kończąca realizację projektu

                                                                                           2013-12-23

                                                                                           link do strony www.efs.gov.pl

                                                                                           W dniu 5 grudnia 2013 r. odbyło się uroczyste zakończenie V edycji projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w Gminie Krzywiń” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu w okresie od stycznia do grudnia 2013 r. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyły osoby, które zakończyły udział w projekcie, Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu, pracownicy zaangażowani w realizację projektu oraz zaproszeni goście – Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń Pani Honorata Krupka, Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Joanna Ziętkiewicz oraz przedstawiciel firmy szkolącej Centrum Edukacji i Rehabilitacji z Ostrowa Wielkopolskiego Pan Artur Zydorowicz
                                                                                           Na spotkaniu przedstawione zostały cele i działania w jakich w 2013 roku wzięły udział uczestniczki projektu. Prezentację przedstawił koordynator projektu Katarzyna Klupczyńska

                                                                                           czytaj całość publikacji "Konferencja kończąca realizację projektu "

                                                                                           Dołączona galeria:

                                                                                           nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                                           pelna galeriaZobacz pełną galerię (15 fot.)...


                                                                                            Apel

                                                                                            2013-12-23

                                                                                            W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków egzystencji mieszkańcom Gminy Krzywiń, zwracam się do Państwa z apelem o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy. W szczególności dotyczy to osób samotnie mieszkających, starszych, niesamodzielnych, niepełnosprawnych i bezdomnych. Zależy nam, aby wszyscy bezpiecznie przetrwali okres zimowy, dlatego nie bądźmy obojętni na ich sytuację. Wierzę, że z Państwa pomocą uda nam się dotrzeć do potrzebujących mieszkańców i otoczyć ich opieką.
                                                                                            Jeżeli widzicie Państwo w swoim otoczeniu osoby potrzebujące, pozbawione dachu nad głową, opału, ciepłego posiłku czy w inny sposób zagrożone, proszę o kontakt z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej - nr tel. 65 5179049
                                                                                            dyrektor MGOPS w Krzywiniu
                                                                                            Aleksandra Ślotała


                                                                                            Mikołajkowa zbiórka żywności

                                                                                            2013-12-23

                                                                                            W dniach 7 i 8 grudnia 2013 roku na terenie gminy Krzywiń odbyła się Mikołajkowa Zbiórka Żywności. Podczas zbiórki zebrano ponad 500 kg produktów, m.in. słodycze, cukier, mąkę, makarony i inne. Ziórkę zorganizowali wolontariusze Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu. Produkty zebrane przekazano najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy Krzywiń.

                                                                                            czytaj całość publikacji "Mikołajkowa zbiórka żywności "

                                                                                            Dołączona galeria:

                                                                                            nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                                             Życzenia świąteczne

                                                                                             2013-12-23

                                                                                             Załączamy życzenia świąteczne

                                                                                             Dołączone pliki:


                                                                                             Warsztaty autoprezentacji i kreowania wizerunku w ramach projektu

                                                                                             2013-12-20

                                                                                             link do strony www.efs.gov.pl

                                                                                             Warsztaty autoprezentacji odbyły się w miesiącu lipcu 2013 r. i obejmowały 24 godziny. Prowadzone przez Fundację Akademia Kompetencji Europejskich z Warszawy.

                                                                                             czytaj całość publikacji "Warsztaty autoprezentacji i kreowania wizerunku w ramach projektu"

                                                                                             Dołączona galeria:

                                                                                             nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                                             pelna galeriaZobacz pełną galerię (15 fot.)...


                                                                                              Warsztaty zarządzania budżetem domowym w ramach projektu

                                                                                              2013-12-20

                                                                                              link do strony www.efs.gov.pl

                                                                                              Warsztaty zarządzania budżetem domowym odbyły się w miesiącu lipcu i sierpniu i obejmowały 24 godziny. Prowadzone były przez Fundację Akademia Kompetencji Europejskich z Warszawy.

                                                                                              czytaj całość publikacji "Warsztaty zarządzania budżetem domowym w ramach projektu "

                                                                                              Dołączona galeria:

                                                                                              nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                                               Trening kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu

                                                                                               2013-12-20

                                                                                               link do strony www.efs.gov.pl

                                                                                               Kolejne zajęcia w ramach realizacji projektu odbyły się w miesiącu czerwcu 2013 r. i obejmowały 24 godziny. Wykonane zostały przez Fundację Akademia Kompetencji Europejskich z Warszawy.

                                                                                               czytaj całość publikacji "Trening kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu"

                                                                                               Dołączona galeria:

                                                                                               nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                                               pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                                                                                                Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe w ramach projektu

                                                                                                2013-12-20

                                                                                                link do strony www.efs.gov.pl

                                                                                                Zajęcia z doradcą zawodowym odbyły się w lipcu 2013 r., obejmowały 60 godzin w ramach realizacji projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń” Zajęcia przeprowadzone zostały przez Centrum Rekrutacyjno Szkoleniowe.

                                                                                                czytaj całość publikacji "Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe w ramach projektu "

                                                                                                Dołączona galeria:

                                                                                                nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                                                pelna galeriaZobacz pełną galerię (13 fot.)...


                                                                                                 Terapia psychologiczna w ramach projektu

                                                                                                 2013-12-20

                                                                                                 link do strony www.efs.gov.pl

                                                                                                 W miesiącu maju i czerwcu 2013 r. odbyły się zajęcia psychologiczne w wymiarze 40 godzin w ramach realizacji V edycji projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                                                                 czytaj całość publikacji "Terapia psychologiczna w ramach projektu"

                                                                                                 Dołączona galeria:

                                                                                                 nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                                                 pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


                                                                                                  Kurs kroju i szycia w ramach projektu

                                                                                                  2013-12-20

                                                                                                  link do strony www.efs.gov.pl

                                                                                                  Kurs kroju i szycia to kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe zgodny z Indywidualnym Planem Działania
                                                                                                  Kurs odbył się w okresie od października do listopada i obejmował 80 godzin w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń” . Prowadzony przez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Neurofeedback z Ostrowa Wielkopolskiego.

                                                                                                  czytaj całość publikacji "Kurs kroju i szycia w ramach projektu"

                                                                                                  Dołączona galeria:

                                                                                                  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                                                  pelna galeriaZobacz pełną galerię (29 fot.)...


                                                                                                   Kurs informatyczny w ramach projektu

                                                                                                   2013-12-20

                                                                                                   link do strony www.efs.gov.pl

                                                                                                   Kurs informatyczny przeprowadzony został w miesiącu wrześniu i obejmował 80 godzin w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń”.
                                                                                                   Prowadzone przez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Neurofeedback z Ostrowa Wielkopolskiego.

                                                                                                   czytaj całość publikacji "Kurs informatyczny w ramach projektu "

                                                                                                   Dołączona galeria:

                                                                                                   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                                                   pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                                                                                                    Kurs rękodzieła artystycznego w ramach projektu

                                                                                                    2013-12-20

                                                                                                    link do strony www.efs.gov.pl

                                                                                                    Zajęcia odbyły się w miesiącu sierpniu i obejmowały 40 godzin w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń”
                                                                                                    Prowadzone przez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Neurofeedback z Ostrowa Wielkopolskiego.

                                                                                                    czytaj całość publikacji "Kurs rękodzieła artystycznego w ramach projektu"

                                                                                                    Dołączona galeria:

                                                                                                    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                                                    pelna galeriaZobacz pełną galerię (17 fot.)...


                                                                                                     Wykaz dokumentów do wniosku o świdczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego

                                                                                                     2013-08-29

                                                                                                     Składając wniosek o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy przedłożyć:

                                                                                                     czytaj całość publikacji "Wykaz dokumentów do wniosku o świdczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego"


                                                                                                     Przypomnienie o konieczności dostarczenia zaświadczeń ze szkoły

                                                                                                     2013-08-28

                                                                                                     Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu przypomina, osobom uprawnionym do świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym 2012/2013,

                                                                                                     czytaj całość publikacji "Przypomnienie o konieczności dostarczenia zaświadczeń ze szkoły "


                                                                                                     Terminy składania wniosków o świadczenia rodzinne

                                                                                                     2013-08-28

                                                                                                     Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu informuje, że w przypadku złożenia wniosku o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami w terminie od dnia 1 września 2013 r. do dnia 30 września 2013 r., świadczenia rodzinne przysługujące za listopad 2013 r.
                                                                                                     zostaną wypłacone w listopadzie 2013 r.

                                                                                                     czytaj całość publikacji "Terminy składania wniosków o świadczenia rodzinne "


                                                                                                     Oferta pracy

                                                                                                     2013-07-26

                                                                                                     Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu
                                                                                                     zatrudni osobę na stanowisko:
                                                                                                     Opiekuna w Środowiskowym Domu Samopomocy

                                                                                                     czytaj całość publikacji "Oferta pracy"


                                                                                                     Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia kursów aktywizacji edukacyjnej.

                                                                                                     2013-07-10

                                                                                                     link do strony www.efs.gov.pl

                                                                                                     Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia kursów aktywizacji edukacyjnej w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                                     czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia kursów aktywizacji edukacyjnej. "

                                                                                                     Dołączone pliki:


                                                                                                     Spotkanie organizacyjne V edycji projektu pt. " Aktywizacja społeczno-zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń"

                                                                                                     2013-06-11

                                                                                                     link do strony www.efs.gov.pl

                                                                                                     W dniu 17 maja 2013 r. w sali Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu odbyło się spotkanie organizacyjne w związku z realizacją V edycji projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W trakcie rekrutacji wyłoniono 10 kobiet z gminy Krzywiń, które podjęły chęć uczestnictwa w projekcie. Kobiety podpisały kontrakty socjalne określające sposób współpracy w ramach uczestnictwa w projekcie.

                                                                                                     czytaj całość publikacji "Spotkanie organizacyjne V edycji projektu pt. " Aktywizacja społeczno-zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń""

                                                                                                     Dołączona galeria:

                                                                                                     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                                                      Zapytanie ofertowe na realizację indywidualnegi i grupowego doradztwa zawodowego

                                                                                                      2013-06-07

                                                                                                      link do strony www.efs.gov.pl

                                                                                                      Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia przeprowadzenia zajęć: Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe w ramach aktywizacji zawodowej w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                                      czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na realizację indywidualnegi i grupowego doradztwa zawodowego"

                                                                                                      Dołączone pliki:


                                                                                                      Zapytanie ofertowe na realizację przeprowadzenia zajęć aktywizacji społecznej.

                                                                                                      2013-05-28

                                                                                                      link do strony www.efs.gov.pl

                                                                                                      Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia zajęć aktywizacji społecznej w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                                      czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na realizację przeprowadzenia zajęć aktywizacji społecznej."

                                                                                                      Dołączone pliki:


                                                                                                      Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnej terapii psychologicznej

                                                                                                      2013-05-09

                                                                                                      link do strony www.efs.gov.pl

                                                                                                      Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnej terapii psychologicznej dla uczestniczek w ramach aktywizacji zdrowotnej w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                                      czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnej terapii psychologicznej"

                                                                                                      Dołączone pliki:


                                                                                                      Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 22.04.2013 r. na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnej terapii psychologicznej

                                                                                                      2013-05-09

                                                                                                      link do strony www.efs.gov.pl

                                                                                                      Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu informuje, że unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 22.04.2013 r. na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnej terapii psychologicznej dla uczestniczek w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń”.

                                                                                                      czytaj całość publikacji "Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 22.04.2013 r. na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnej terapii psychologicznej "


                                                                                                      Zapytanie ofertowena realizację usługi cateringowej

                                                                                                      2013-04-22

                                                                                                      link do strony www.efs.gov.pl

                                                                                                      Zapytanie ofertowe na realizację usługi cateringowej dla uczestniczek projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                                      czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowena realizację usługi cateringowej"

                                                                                                      Dołączone pliki:


                                                                                                      Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnej terapii psychologicznej

                                                                                                      2013-04-22

                                                                                                      link do strony www.efs.gov.pl

                                                                                                      Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnej terapii psychologicznej dla uczestniczek w ramach aktywizacji zdrowotnej w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                                      czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnej terapii psychologicznej "

                                                                                                      Dołączone pliki:


                                                                                                      Szkolenie informacyjno-rekrutacyjne dot. spółdzielni socjalnych

                                                                                                      2013-04-09

                                                                                                      W załączniku znajduje się informacja dla osób zainteresowanych możliwością skorzystania z bezzwrotnej dotacji na założenie spółdzielni socjalnej

                                                                                                      Dołączone pliki:


                                                                                                      Informacja w sprawie zmian dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 r.

                                                                                                      2013-02-19

                                                                                                      Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz.1548) oraz Upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 01.09.2008 r. udzielonego Dyrektorowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych a także wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu, informuje, iż z dniem 1 stycznia 2013 roku weszła w życie w/w ustawa, która wprowadza następujące zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym:

                                                                                                      czytaj całość publikacji "Informacja w sprawie zmian dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 r."


                                                                                                      Aktualna rekrutacja do projektu w 2013 r.

                                                                                                      2013-02-19

                                                                                                      link do strony www.efs.gov.pl

                                                                                                      Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
                                                                                                      w Krzywiniu
                                                                                                      Ogłasza nabór do projektu systemowego
                                                                                                      „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń

                                                                                                      czytaj całość publikacji "Aktualna rekrutacja do projektu w 2013 r."


                                                                                                      Rekrutacja do projektu

                                                                                                      2013-01-04

                                                                                                      link do strony www.efs.gov.pl

                                                                                                      Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
                                                                                                      w Krzywiniu
                                                                                                      Ogłasza nabór do projektu systemowego
                                                                                                      „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń”

                                                                                                      czytaj całość publikacji "Rekrutacja do projektu"


                                                                                                      Przystąpienie do projektu w 2013 roku

                                                                                                      2013-01-03

                                                                                                      link do strony www.efs.gov.pl

                                                                                                      Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu informuje, iż
                                                                                                      od stycznia br. roku przystąpił do realizacji V edycji projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń”

                                                                                                      czytaj całość publikacji "Przystąpienie do projektu w 2013 roku"


                                                                                                      Uroczyste zakończenie realizacji projektu w 2012 roku.

                                                                                                      2012-12-31

                                                                                                      link do strony www.efs.gov.pl

                                                                                                      W dniu 18 grudnia 2012r. odbyło się uroczyste zakończenie IV edycji projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w Gminie Krzywiń” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu w okresie od stycznia do grudnia 2012 r. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                                                                      czytaj całość publikacji "Uroczyste zakończenie realizacji projektu w 2012 roku."

                                                                                                      Dołączona galeria:

                                                                                                      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                                                      pelna galeriaZobacz pełną galerię (18 fot.)...


                                                                                                       Kurs prawa jazdy kat. B w ramach projektu

                                                                                                       2012-12-28

                                                                                                       link do strony www.efs.gov.pl

                                                                                                       Kurs prawa jazdy kat. B w ramach projektu

                                                                                                       czytaj całość publikacji "Kurs prawa jazdy kat. B w ramach projektu"

                                                                                                       Dołączona galeria:

                                                                                                       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                                                       pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


                                                                                                        Kurs kroju i szycia w ramach projektu

                                                                                                        2012-12-28

                                                                                                        link do strony www.efs.gov.pl

                                                                                                        W miesiącu listopadzie 2012 r. zakończył się kurs kroju i szycia w ramach realizacji projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                                                                        czytaj całość publikacji "Kurs kroju i szycia w ramach projektu "

                                                                                                        Dołączona galeria:

                                                                                                        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                                                        pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


                                                                                                         Kurs decupeage i rękodzieła artystycznego

                                                                                                         2012-12-28

                                                                                                         link do strony www.efs.gov.pl

                                                                                                         Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w okresie od listopada do grudnia 2012 r. odbył się KURS DECUPEAGE I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO w ramach realizacji projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                                                                         czytaj całość publikacji "Kurs decupeage i rękodzieła artystycznego"

                                                                                                         Dołączona galeria:

                                                                                                         nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                                                         pelna galeriaZobacz pełną galerię (20 fot.)...


                                                                                                          Trening kompentencji i umiejętności społecznych w ramach projektu

                                                                                                          2012-12-28

                                                                                                          link do strony www.efs.gov.pl

                                                                                                          Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w miesiącu październiku odbył się TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH w ramach realizacji projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                                                                          czytaj całość publikacji "Trening kompentencji i umiejętności społecznych w ramach projektu"

                                                                                                          Dołączona galeria:

                                                                                                          nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                                                           Warsztaty wizażu, stylizacji i autoprezentacji w ramach projektu

                                                                                                           2012-12-28

                                                                                                           link do strony www.efs.gov.pl

                                                                                                           Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w miesiącu listopadzie 2012 r. odbył się KURS WIZAŻU, STYLIZACJI I AUTOPREZENTACJI w ramach realizacji projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                                                                           czytaj całość publikacji "Warsztaty wizażu, stylizacji i autoprezentacji w ramach projektu"

                                                                                                           Dołączona galeria:

                                                                                                           nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                                                           pelna galeriaZobacz pełną galerię (16 fot.)...


                                                                                                            Kurs kroju i szycia w ramach projektu

                                                                                                            2012-09-25

                                                                                                            link do strony www.efs.gov.pl

                                                                                                            Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu informuje, że od miesiąca września 2012 r. trwa szkolenie zawodowe – KURS KROJU I SZYCIA w ramach realizacji projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie zgodne jest z potrzebami uczestniczek.

                                                                                                            czytaj całość publikacji "Kurs kroju i szycia w ramach projektu "

                                                                                                            Dołączona galeria:

                                                                                                            nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                                                            pelna galeriaZobacz pełną galerię (19 fot.)...

                                                                                                            Dołączone pliki:


                                                                                                            Szkolenie informatyczne i obsługa kasy fiskalnej w ramach projektu

                                                                                                            2012-09-25

                                                                                                            link do strony www.efs.gov.pl

                                                                                                            Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu informuje, że w okresie od sierpnia do września odbyło się jedno ze szkoleń aktywizacji edukacyjnej – SZKOLENIE INFORMATYCZNE I OBSŁUGA KASY FISKALNEJ w ramach realizacji projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                                                                            czytaj całość publikacji "Szkolenie informatyczne i obsługa kasy fiskalnej w ramach projektu "

                                                                                                            Dołączona galeria:

                                                                                                            nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                                                            pelna galeriaZobacz pełną galerię (12 fot.)...


                                                                                                             Pierwsze zajęcia w ramach projektu

                                                                                                             2012-09-25

                                                                                                             link do strony www.efs.gov.pl

                                                                                                             Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w okresie od lipca do września odbyły się INDYWIDUALNE I GRUPOWE USŁUGI WSPIERAJĄCE AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ oraz TERAPIA INDYWIDUALNA I GRUPOWA DLA OSÓB LUB RODZIN W RAMACH AKTYWIZACJI ZDROWOTNEJ w ramach realizacji projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                                                                                             czytaj całość publikacji "Pierwsze zajęcia w ramach projektu "

                                                                                                             Dołączona galeria:

                                                                                                             nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                                                             pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


                                                                                                              Nowe kwoty kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.

                                                                                                              2012-08-28

                                                                                                              Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

                                                                                                              czytaj całość publikacji "Nowe kwoty kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r."


                                                                                                              Przypomnienie o konieczności dostarczenienia zaświadczeń potwierdzających podjęcie lub kontynuację nauki

                                                                                                              2012-08-08

                                                                                                              Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu przypomina, osobom uprawnionym do świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym 2011/2012,

                                                                                                              czytaj całość publikacji "Przypomnienie o konieczności dostarczenienia zaświadczeń potwierdzających podjęcie lub kontynuację nauki"


                                                                                                              Terminy składania wniosków

                                                                                                              2012-08-08

                                                                                                              Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu informuje, że w przypadku złożenia wniosku o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami w terminie od dnia 1 września 2012 r. do dnia 30 września 2012 r., świadczenia rodzinne przysługujące za listopad 2012 r. zostaną wypłacone w listopadzie 2012 r.

                                                                                                              czytaj całość publikacji "Terminy składania wniosków"


                                                                                                              Nowe kryteria w pomocy społecznej od 1 października 2012r.

                                                                                                              2012-07-20

                                                                                                              Dnia 17 lipca 2012 r. opublikowano Rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 17 lipca 2012 r.).

                                                                                                              czytaj całość publikacji "Nowe kryteria w pomocy społecznej od 1 października 2012r. "

                                                                                                              Dołączone pliki:


                                                                                                              Przedłużenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

                                                                                                              2012-06-14

                                                                                                              Termin do składania wniosków o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r., został przedłużony do dnia do 30 czerwca 2012 r.


                                                                                                              Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r.

                                                                                                              2012-05-30

                                                                                                              Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551).

                                                                                                              czytaj całość publikacji "Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r. "

                                                                                                              Dołączone pliki:


                                                                                                              Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

                                                                                                              2012-01-13

                                                                                                              Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

                                                                                                              czytaj całość publikacji "Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne"

                                                                                                              Dołączone pliki:


                                                                                                              Ogłoszenie o naborze do projektu systemowego

                                                                                                              2012-01-09

                                                                                                              link do strony www.efs.gov.pl

                                                                                                              Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
                                                                                                              w Krzywiniu
                                                                                                              Ogłasza nabór do projektu systemowego
                                                                                                              „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń”

                                                                                                              współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
                                                                                                              Program Operacyjny Kapitał Ludzki
                                                                                                              Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
                                                                                                              Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
                                                                                                              Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

                                                                                                              czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o naborze do projektu systemowego"


                                                                                                              Informacja o realizowanym projekcie

                                                                                                              2012-01-05

                                                                                                              link do strony www.efs.gov.pl

                                                                                                              Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu informuje, iż
                                                                                                              w bieżącym roku przystąpił do realizacji IV edycji projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń”

                                                                                                              współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
                                                                                                              Program Operacyjny Kapitał Ludzki
                                                                                                              Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
                                                                                                              Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
                                                                                                              Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

                                                                                                              czytaj całość publikacji "Informacja o realizowanym projekcie"


                                                                                                              Spotkanie kończące realizację projektu systemowego

                                                                                                              2011-12-30

                                                                                                              W dniu 29 grudnia 2011r. odbyło się uroczyste zakończenie III edycji projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w Gminie Krzywiń” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu w okresie od stycznia do grudnia 2011 r.

                                                                                                              czytaj całość publikacji "Spotkanie kończące realizację projektu systemowego "

                                                                                                              Dołączona galeria:

                                                                                                              nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                                                              pelna galeriaZobacz pełną galerię (12 fot.)...


                                                                                                               Mikołajkowa zbiórka żywności

                                                                                                               2011-12-22

                                                                                                               W dniach 2 i 3 grudnia 2011 r. odbyła się mikołajkowa zbiórka żywności zorganizowana przez Wolontariuszy działających przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kajetana Morawskiego w Krzywiniu pod kierunkiem pedagoga szkolnego Pana Rafała Szłapki.

                                                                                                               czytaj całość publikacji "Mikołajkowa zbiórka żywności"

                                                                                                               Dołączona galeria:

                                                                                                               nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                                                                                                Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

                                                                                                                2011-10-11

                                                                                                                Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

                                                                                                                czytaj całość publikacji "Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne"

                                                                                                                Dołączone pliki:


                                                                                                                Informacja o zbiórce

                                                                                                                2011-09-06

                                                                                                                Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu prowadzi zbiórkę odzieży oraz mebli i sprzętu gospodarstwa domowego dla potrzebujących mieszkańców naszej gminy.

                                                                                                                czytaj całość publikacji "Informacja o zbiórce"


                                                                                                                „Niebieska Linia” pomaga ofiarom przemocy

                                                                                                                2011-07-18

                                                                                                                Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy.

                                                                                                                czytaj całość publikacji "„Niebieska Linia” pomaga ofiarom przemocy"                                                                                                                wstecz-aktualneWstecz (powrot do biezacych publikacji z menu "Aktualności")

                                                                                                                przejdź do góry...

                                                                                                                Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu. ul. Gen. D. Chłapowskiego 34, 64-010 Krzywiń, tel./faks 65 517-90-49

                                                                                                                Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji